Autor: Redakcja
Tagi: Internet, Redakcyjne
Opublikowany: 2014-12-24 23:00
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

Regulamin świadczenia usług w sklepie serwisu internetowego Histmag.org

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem zakupu.

USŁUGODAWCA

§ 1.

Działający pod adresem https://histmag.org/sklep/ sklep serwisu internetowego Histmag.org (zwany dalej sklepem) świadczy drogą elektroniczną usługi dostępu do treści w formacie cyfrowym.

1a. Zamówienia w sklepie mogą składać jedynie osoby mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz jednostki organizacyjne mający w Polsce siedzibę lub miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT. 2. Dokładne opisy oferowanych usług publikowane są na bieżąco na stronach internetowych sklepu, tam także podaje się ich ceny (jeśli w nie zastrzeżono wyraźnie, że jest inaczej, podana cena jest ceną brutto). 3. Właścicielem sklepu jest wydawca serwisu – Michał Świgoń prowadzący w Warszawie (01-606), przy ul. Koźmiana 2/89 przedsiębiorstwo pod firmą Michał Świgoń PROMOHISTORIA, zarejestrowany w CEIDG – zwany dalej Usługodawcą. 4. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu i realizacją złożonych w nim zamówień, a także w sprawie reklamacji, można kontaktować się z Usługodawcą, pisząc na adres: "m.swigon@histmag.org":mailto:m.swigon@histmag.org lub dzwoniąc pod numer (+48) 692 929 681 (w dni robocze, w godz. 10-16).

ZAWARCIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

§ 2. 1. Z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia formularza zamówienia w sklepie serwisu internetowego Histmag.org dochodzi do zawarcia umowy, której istotne elementy reguluje niniejszy regulamin. 2. Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§3. 1. Wypełniając formularz zamówienia, kupujący jest obowiązany wskazać zamawiane usługi oraz imię, nazwisko i adres e-mail. 2. Płatności należy dokonać w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Jeśli płatność nie zostanie dokonana, zamówienie może zostać anulowane. 3. Podane w zamówieniu dane osobowe kupującego są gromadzone i przetwarzane w takim tylko zakresie, w jakim jest to niezbędne dla poprawnego wykonania umowy, zastrzegając jednak prawo jednorazowego wysłania na podany w zamówieniu adres e-mail wiadomości z pytaniem o zgodę na przesyłanie biuletynów z informacjami o nowościach w portalu i sklepie Histmag.org. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. 4. Kupujący może w każdym czasie zmienić lub anulować zamówienie. Aby to zrobić, kupujący winien skontaktować się z obsługą techniczną sklepu. Zmiana lub anulowanie zamówienia zostanie uwzględnione, jeśli zamówiona usługa nie została jeszcze opłacona i następnie wykonana.

§4.

Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy, jeśli kupujący podał w zamówieniu niepoprawne lub niekompletne dane lub jeśli nie potwierdził zamówienia przesyłając płatność w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.

§5. Kupujący, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym – oznacza to brak możliwości odstąpienia od umowy po opłaceniu zamówienia i zrealizowaniu usługi dostępu do e-booków lub audiobooków.

PŁATNOŚĆ

§6.

Świadczenie wzajemne kupującego polega na zapłacie ceny.

§7. 1. Kupujący może spełnić to świadczenie, płacąc przelewem bankowym, kartą płatniczą lub w inny sposób określony przez Usługodawcę. Rozliczenia transakcji obsługuje serwis Dotpay.pl prowadzony przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72. 2. Kupujący może spełnić to świadczenie, zlecając płatność w serwisie PayPal. Rozliczenie w ramach tej usługi obsługuje PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

§8.

Jeśli kupujący wybrał zapłatę ceny, może żądać faktury VAT. Usługodawca wystawia fakturę VAT na żądanie w terminie 7 dni od dostarczenia usługi.

ODBIÓR USŁUGI

§9. 1. Zamówione usługi dostarcza się się kupującemu najpóźniej w ciągu 3 dni dni roboczych po zaksięgowaniu płatności na rachunku usługodawca, najczęściej zaś - niezwłocznie. 2. Usługi dostarcza się lub świadczy drogą elektroniczną, w postaci maila z odnośnikiem do możliwości pobrania zamówionych plików. 3. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia usługi bez wad.

REKLAMACJE

§10. 1. Kupujący, któremu dostarczono usługę niezgodną z umową, w tym w szczególności wadliwą lub inną niż zamówiona, może – o ile niezgodność ta wyszła na jaw nie później niż po upływie dwóch lat od zawarcia umowy, żądać wymiany na usługę wolną od wad i zgodną z umową. 2. Usługodawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań kupującego i tyle samo – licząc od dnia, w którym się do nich ustosunkował lub w którym bezskutecznie minął przewidziany na to termin – na wymianę lub zwrot pieniędzy. 3. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą i złożone przezeń zamówienie wiąże się bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, do zawartej z nim umowy pkt. 1-2 nie stosuje się, a stosując zamiast nich przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.

§11. 1. Kupujący, któremu nie świadczono w terminie zamówionej usługi lub któremu świadczono ją niezgodnie z umową, ma prawo żądać, aby niezwłocznie świadczono mu tę usługę zgodnie z umową. 2. Jeśli Usługodawca nie jest w stanie świadczyć usługi zgodnie z umową lub nie zdołał zrobić tego w terminie, o którym mowa w pkt 3, kupujący może żądać odstąpienia od umowy. 3. Usługodawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań kupującego i tyle samo – licząc od dnia, w którym się do nich ustosunkował lub w którym bezskutecznie minął przewidziany na to termin – na zgodne z umową świadczenie usługi lub zwrot pieniędzy.

Dane techniczne dotyczące udostępnianych treści cyfrowych

§12.

1. Wszystkie e-booki w sklepie Histmag.org umieszczone są w formatach PDF, EPUB i MOBI. Do odtworzenia tych plików niezbędny jest czytnik e-booków (urządzenie) lub aplikacja komputerowa/mobilna, która umożliwia otwieranie takich plików (np. dla plików .pdf - program Adobe Reader, dla plików EPUB i MOBI - FBReader). Treści cyfrowe dostarczane są w formacie pozwalającym przeglądać je bez możliwości edycji. 2. Wszystkie audiobooki umieszczone są w formatach mp3 - do odtworzenia tych plików niezbędne jest urządzenie lub oprogramowanie umożliwiające ich odtworzenie. 3. E-booki i audiobooki umieszczane są bez zabezpieczeń, mogących utrudnić korzystanie z nich przez kupujących.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży i przepisy ustawy o prawach konsumentów o sprzedaży na odległość.

§14.

Regulamin staje się wiążący z dniem opublikowania.

§15.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie stają się wiążące nazajutrz po ich opublikowaniu, jednak bez skutku dla wcześniej złożonych zamówień.

Wróć na stronę sklepu

Śledź nas!
0
O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Sonda!
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy