Opublikowano
2014-12-25 00:00
Licencja
Prawa zastrzeżone

Regulamin sprzedaży w sklepie serwisu internetowego Histmag.org

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem zakupu.


Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. (ostatnio modyfikowany: 19 II 2018 r. - dołączono informację o nowym operatorze płatności sms)

SPRZEDAJĄCY

§ 1.
1. Działający pod adresem https://histmag.org/sklep/ sklep serwisu internetowego Histmag.org (zwany dalej sklepem) prowadzi internetową sprzedaż usług w postaci dostępu do treści elektronicznych.
1a. Zamówienia w sklepie mogą składać jedynie osoby mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz jednostki organizacyjne mający w Polsce siedzibę lub miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT.
2. Dokładne opisy oferowanych usług publikowane są na bieżąco na stronach internetowych sklepu, tam także podaje się ich ceny (jeśli w nie zastrzeżono wyraźnie, że jest inaczej, podana cena jest ceną brutto). W przypadku płatności smsem - cena jest zaokrąglana w górę do wartości najbliższego możliwego SMS PREMIUM i podawana kupującemu przed koniecznością opłacenia zamówienia.
3. Właścicielem sklepu jest wydawca serwisu – Michał Świgoń prowadzący w Warszawie (01-606), przy ul. Koźmiana 2/89 przedsiębiorstwo pod firmą Michał Świgoń PROMOHISTORIA, zarejestrowany w CEIDG – zwany dalej Sprzedającym.
4. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu i realizacją złożonych w nim zamówień, a także w sprawie reklamacji, można kontaktować się ze Sprzedającym, pisząc na adres: m.swigon@histmag.org lub dzwoniąc pod numer (+48) 692 929 681 (w dni robocze, w godz. 10-16).

ZAWARCIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

§ 2.
1. Z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia formularza zamówienia w sklepie serwisu internetowego Histmag.org dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, której istotne elementy reguluje niniejszy regulamin.
2. Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§3.
1. Wypełniając formularz zamówienia, kupujący jest obowiązany wskazać zamawiane usługi, preferowany sposób płatności oraz imię, nazwisko i adres e-mail.
2. Od kupującego, który wypełnił i zatwierdził formularz zamówienia, wymaga się, aby potwierdził zamówienie, klikając w łącze, które Sprzedający prześle niezwłocznie po zatwierdzeniu formularza na podany przez kupującego adres e-mail. Płatności należy dokonać w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Jeśli płatność nie zostanie dokonana, zamówienie może zostać anulowane.
3. Podane w zamówieniu dane osobowe kupującego są gromadzone i przetwarzane w takim tylko zakresie, w jakim jest to niezbędne dla poprawnego wykonania umowy, zastrzegając jednak prawo jednorazowego wysłania na podany w zamówieniu adres e-mail wiadomości z pytaniem o zgodę na przesyłanie biuletynów z informacjami o nowościach w portalu i sklepie Histmag.org. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
4. Kupujący może w każdym czasie zmienić lub anulować zamówienie. Aby to zrobić, kupujący winien skontaktować się z obsługą techniczną sklepu. Zmiana lub anulowanie zamówienia zostanie uwzględnione, jeśli zamówiona usługa nie została jeszcze opłacona i następnie wykonana.

§4.
Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy, jeśli kupujący podał w zamówieniu niepoprawne lub niekompletne dane lub jeśli nie potwierdził zamówienia przesyłając płatność w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.

§5. Kupujący, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym – oznacza to brak możliwości odstąpienia od umowy po opłaceniu zamówienia i zrealizowaniu usługi dostępu do e-booków.

PŁATNOŚĆ

§6.
Kupujący może zapłacić za usługę gotówką, przelewem, kartą kredytową, płatnością Paypal lub sms-em o podwyższonej opłacie.

§7.
Rozliczenia transakcji obsługuje serwis Dotpay.pl prowadzony przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72. Rozliczenia płatności sms obsługuje serwis SmartPay.pl prowadzony przez Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefińska 2 30-529 Kraków. W przypadku płatności sms-em obowiązuje odrębny regulamin.. Kupujący może również wybrać rozliczenie transakcji za pośrednictwem serwisu PayPal.com, prowadzonego przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

§8.
Sprzedający wystawia fakturę VAT na żądanie kupującego, w terminie 7 dni od dostarczenia usługi.

ODBIÓR USŁUGI

§9.
1. Zamówione usługi dostarcza się się kupującemu najpóźniej w ciągu 3 dni dni roboczych po zaksięgowaniu płatności na rachunku sprzedającego, najczęściej zaś - niezwłocznie.
2. Usługi dostarcza się lub świadczy drogą elektroniczną, w postaci maila z odnośnikiem do możliwości pobrania zamówionych plików.
3. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia usługi bez wad.

REKLAMACJE

§10.
1. Kupujący, któremu dostarczono usługę niezgodną z umową, w tym w szczególności wadliwą lub inną niż zamówiona, może – o ile niezgodność ta wyszła na jaw nie później niż po upływie dwóch lat od zawarcia umowy, żądać wymiany na usługę wolną od wad i zgodną z umową.
2. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań kupującego i tyle samo – licząc od dnia, w którym się do nich ustosunkował lub w którym bezskutecznie minął przewidziany na to termin – na wymianę lub zwrot pieniędzy.
4. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą i złożone przezeń zamówienie wiąże się bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, do zawartej z nim umowy pkt. 1-3 nie stosuje się, a stosując zamiast nich przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.

§11.
1. Kupujący, któremu nie świadczono w terminie zamówionej usługi lub któremu świadczono ją niezgodnie z umową, ma prawo żądać, aby niezwłocznie świadczono mu tę usługę zgodnie z umową.
2. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie świadczyć usługi zgodnie z umową lub nie zdołał zrobić tego w terminie, o którym mowa w pkt 3, kupujący może żądać odstąpienia od umowy.
3. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań kupującego i tyle samo – licząc od dnia, w którym się do nich ustosunkował lub w którym bezskutecznie minął przewidziany na to termin – na zgodne z umową świadczenie usługi lub zwrot pieniędzy.

Dane techniczne dotyczące udostępnianych treści cyfrowych

§12.

1. Wszystkie e-booki w sklepie Histmag.org umieszczone są w formatach PDF, EPUB i MOBI. Do odtworzenia tych plików niezbędny jest czytnik e-booków (urządzenie) lub aplikacja komputerowa/mobilna, która umożliwia otwieranie takich plików (np. dla plików .pdf - program Adobe Reader, dla plików EPUB i MOBI - FBReader). Treści cyfrowe dostarczane są w formacie pozwalającym przeglądać je bez możliwości edycji.
2. E-booki umieszczane są bez zabezpieczeń, mogących utrudnić korzystanie z nich przez kupujących.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13.
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego.

§14.
Regulamin staje się wiążący z dniem opublikowania.

§15.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie stają się wiążące nazajutrz po ich opublikowaniu, jednak bez skutku dla wcześniej złożonych zamówień.

Wróć na stronę sklepu

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r.

SPRZEDAJĄCY

§ 1.
1. Działający pod adresem https://histmag.org/sklep/ sklep serwisu internetowego Histmag.org (zwany dalej sklepem) prowadzi internetową sprzedaż towarów i usług.
2. Dokładne opisy oferowanych towarów i usług publikowane są na bieżąco na stronach internetowych sklepu, tam także podaje się ich ceny (jeśli w nie zastrzeżono wyraźnie, że jest inaczej, podana cena jest ceną brutto).
3. Właścicielem sklepu jest wydawca serwisu – Michał Świgoń prowadzący w Warszawie, przy ul. Koźmiana 2/89 przedsiębiorstwo pod firmą Michał Świgoń PROMOHISTORIA – zwany dalej Sprzedającym.
4. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu i realizacją złożonych w nim zamówień można kontaktować się ze Sprzedającym, pisząc na adres: m.swigon@histmag.org lub dzwoniąc pod numer (+48) 692 929 681.

ZAWARCIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

§ 2.
1. Z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia formularza zamówienia w sklepie serwisu internetowego Histmag.org dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, której istotne elementy reguluje niniejszy regulamin.
2. Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§3.
1. Wypełniając formularz zamówienia, kupujący jest obowiązany wskazać zamawiane towary lub usługi, preferowany sposób płatności oraz imię, nazwisko i adres e-mail. Jeśli kupujący zamawia towar będący rzeczą ruchomą, należy dodatkowo wskazać adres pocztowy, pod który rzecz ta ma zostać dostarczona.
2. Od kupującego, który wypełnił i zatwierdził formularz zamówienia, wymaga się, aby potwierdził zamówienie, klikając w łącze, które Sprzedający prześle niezwłocznie po zatwierdzeniu formularza na podany przez kupującego adres e-mail. Do chwili potwierdzenia zamówienia, umowa pozostaje bezskuteczna.
3. Podane w zamówieniu dane osobowe kupującego są gromadzone i przetwarzane w takim tylko zakresie, w jakim jest to niezbędne dla poprawnego wykonania umowy, zastrzegając jednak prawo jednorazowego wysłania na podany w zamówieniu adres e-mail wiadomości z pytaniem o zgodę na przesyłanie biuletynów z informacjami o nowościach w portalu i sklepie Histmag.org. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
4. Kupujący może w każdym czasie zmienić lub anulować zamówienie. Aby to zrobić, kupujący winien skontaktować się z obsługą techniczną sklepu. Zmiana lub anulowanie zamówienia zostanie uwzględnione, o ile zamówiony towar nie został jeszcze wysłany, a jeśli zamówiono usługę – jeśli ta nie została jeszcze wykonana.

§4.
Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy, jeśli kupujący podał w zamówieniu niepoprawne lub niekompletne dane lub jeśli nie potwierdził zamówienia w terminie.

§5.
1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Sprzedający nie może dostarczyć zamówionego towaru lub usługi w terminie określonym w par. 11.
2. Sprzedający jest obowiązany powiadomić kupującego o niemożności dotrzymania terminu określonego w par. 11 niezwłocznie po tym, jak dowiedział się, że niemożność taka powstała.
3. Kupujący ma 10 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu umowy z powodu niedotrzymania terminu określonego w par. 11. Oświadczenie złożone później zostanie uwzględnione, o ile zamówiony towar nie został jeszcze wysłany, a jeśli zamówiono usługę – jeśli ta nie została jeszcze wykonana.

§6.
1. Kupujący nabywający towary jako konsument w rozumieniu ustawy może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając w terminie 10 dni od jej zawarcia stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia sprzedający zwróci kupującemu całość zapłaconej ceny; kupujący ma natomiast obowiązek w takim samym terminie odesłać sprzedającemu towar. Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym lub zmienionym o tyle tylko, ile było konieczne do zwykłego użycia. Koszty dostarczenia towaru Sprzedającemu ciążą na kupującym. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
3. Paragraf niniejszy nie ma zastosowania do e-booków, aplikacji i usług, które świadczono kupującemu drogą elektroniczną lub sms-em oraz do e-booków i aplikacji dostarczonych na nośniku informatycznym, jeśli kupujący usunął oryginalne opakowanie, w którym nośnik ten został mu wydany.

§7.
Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w par. 5 i 6 poczytywać będzie się dzień, w którym zostało ono nadane w urzędzie pocztowym lub u kuriera.

PŁATNOŚĆ

§8.
Kupujący może zapłacić za towar gotówką (za pobraniem), przelewem, kartą kredytową lub – jeśli kupujący nabywa wyłącznie e-book, aplikację lub usługę świadczoną drogą elektroniczną – sms-em o podwyższonej opłacie.

§9.
Rozliczenia transakcji przelewem elektronicznym, kartą kredytową i sms-em obsługuje serwis Dotpay.pl prowadzony przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72.

§10.
Sprzedający wystawia fakturę VAT na żądanie kupującego, w terminie 7 dni od dostarczenia towaru.

ODBIÓR TOWARU LUB USŁUGI

§11.
1. Zamówione towary i usługi dostarcza się się kupującemu najpóźniej:
a) jeśli kupujący płaci przelewem, kartą lub sms-em – w ciągu 3 (jeśli zamówiono towary i usługi, które dostarcza się lub świadczy drogą elektroniczną) lub 7 (w każdym innym przypadku) dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu na rachunku (co w zwykłym przypadku ma miejsce najpóźniej po 3 dniach od złożenia dyspozycji);
b) jeśli kupujący płaci gotówką za pobraniem – w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym potwierdził zamówienie pocztą elektroniczną.
2. Jeśli w opisie towaru lub usługi nie zastrzeżono inaczej, rzeczy ruchome przesyła się kupującemu, korzystając z usług Poczty Polskiej S.A., listem poleconym lub w paczce, a pozostałe towary lub usługi dostarcza się lub świadczy drogą elektroniczną.
3. Jeśli towar został dostarczony kupującemu pocztą lub kurierem, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

REKLAMACJE

§12.
1. Kupujący, któremu dostarczono towar wadliwy lub towar z innego powodu niezgodny z umową, może – o ile niezgodność ta wyszła na jaw nie później niż po upływie dwóch lat od zawarcia umowy, żądać wymiany towaru na wolny od wad i zgodny z umową oraz zwrotu udokumentowanych kosztów dostarczenia niezgodnego z umową towaru do siedziby sprzedającego.
2. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie wymienić towaru na inny lub nie zdołał zrobić tego w terminie, o którym mowa w pkt 3, kupujący może żądać obniżenia ceny, a jeśli niezgodność towaru z umową jest znaczna, w tym w szczególności jeśli kupującemu wydano towar inny niż zamówiony, także odstąpienia od umowy.
3. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań kupującego i tyle samo – licząc od dnia, w którym się do nich ustosunkował lub w którym bezskutecznie minął przewidziany na to termin – na wymianę towaru lub zwrot pieniędzy.
4. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą i złożone przezeń zamówienie wiąże się bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, do zawartej z nim umowy pkt. 1-3 nie stosuje się, a stosując zamiast nich przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.

§13.
1. Kupujący, któremu nie świadczono w terminie zamówionej usługi lub któremu świadczono ją niezgodnie z umową, ma prawo żądać, aby niezwłocznie świadczono mu tę usługę zgodnie z umową.
2. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie świadczyć usługi zgodnie z umową lub nie zdołał zrobić tego w terminie, o którym mowa w pkt 3, kupujący może żądać odstąpienia od umowy.
3. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań kupującego i tyle samo – licząc od dnia, w którym się do nich ustosunkował lub w którym bezskutecznie minął przewidziany na to termin – na zgodne z umową świadczenie usługi lub zwrot pieniędzy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego.

§15.
Regulamin staje się wiążący z dniem opublikowania.

§16.
Sprzedający zastrzega prawo zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie stają się wiążące nazajutrz po ich opublikowaniu, jednak bez skutku dla wcześniej złożonych zamówień.

Wróć na stronę sklepu

Redakcja

Redakcja Histmag.org

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org