Matura 2010 – historia poziom rozszerzony – konspekty wypracowań

opublikowano: 2010-05-17 17:38
wolna licencja
poleć artykuł:
Publikujemy opracowane przez ekspertów naszego portalu konspekty tegorocznych wypracowań maturalnych z historii. Konspekty zawierają najważniejsze aspekty danych zagadnień, których uwzględnienie w wypracowaniu powinno zapewnić wysoki wynik.
REKLAMA

Zobacz zadania maturalne

Zobacz rozwiązania pozostałych zadań z arkusza rozszerzonego

Temat: Porównaj funkcjonowanie władzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku.

Wstęp:

W swojej pracy będę porównywać sposoby funkcjonowania władzy królewskiej we Francji i Rzeczpospolitej w wieku XVII. Sposób funkcjonowania władzy monarszej należy rozumieć jako omówienie uprawnień królewskich oraz warunków politycznych, gospodarczych i kulturowych w jakich były wykonywane. Będę odnosił je do terenów Królestwa Francuskiego wraz z terenami zależnymi i koloniami, oraz Rzeczpospolitej składającej się z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Pojęcia XVII wieku nie należy rozumieć tutaj dosłownie. Rozważania swoje rozpocznę, w wypadku Rzeczpospolitej od roku 1576, kiedy ostatecznie przyjęto artykuły henrykowskie regulujące uprawnienia monarsze w Rzeczpospolitej, a kończyć na 1696 czyli roku śmierci Jana II Sobieskiego. W przypadku Francji, rozpocznę je od roku 1589, czyli koronacji Henryka IV na króla Francji, a zakończę w 1715, kiedy zmarł król Ludwik XIV. W sposób najpełniejszy pozwoli to omówić ramy w jakich funkcjonowali monarchowie w wyżej wymienionych krajach, z jakimi problemami się borykali i jak mogli je rozwiązywać.

Będę starał się wyróżnić podobieństwa i różnice pomiędzy tymi systemami oraz czynnikami, które je kształtowały. Na końcu pracy postaram się odpowiedzieć, który z systemów był ówcześnie bardziej efektywny, zarówno pod względem polityki bieżącej, jak i wyzwań przyszłości.

Rozwinięcie:

1. Czynniki polityczne

 • sposób kształtowania absolutyzmu francuskiego (skąd się wziął, jaki był status królów przed 1589)
 • sposób kształtowania się demokracji szlacheckiej (Sejm jako emanacja jedności państwa)
 • uprawnienia polityczne monarchów w Polsce i Francji i ich pozycja (zaangażowanie w politykę, możliwości samodzielnego prowadzenia spraw państwa, mianowania urzędników; w przypadku Francji ważne aby podkreślić pozycję kardynałów Mazzariniego i Richelieu, w przypadku Polski kryzys sejmowy)
 • problemy polityczne monarchów (konflikty wew. we Francji i Polsce) i sposób radzenia sobie z nimi.
 • Możliwości kształtowania polityki międzynarodowej
REKLAMA

2. Czynniki gospodarcze

 • omówienie środków składających się na skarb państwa (podatki, posiadane ziemie)
 • Stan skarbu (problemy z deficytem budżetowym, finansowaniem armii)
 • Królewskie możliwości kierowania skarbem i gospodarką

3. Czynniki kulturowe

 • historyczne znaczenie monarchów (tytulatura, stosunek poddanych)
 • królowie jako mecenasi kultury
 • stosunek monarchów do spraw religijnych (edykt nantejski, unia brzeska)

Podsumowanie:

Podsumowując należy stwierdzić, że monarchia w Rzeczpospolitej i we Francji kształtowała się w zupełnie innych warunkach historyczno-kulturowych. Skutkowało to szeregiem różnic w pozycji i sposobie sprawowania władzy w omawianych państwach, dostosowanych do doświadczeń historycznych społeczeństw zamieszkujących dane terytorium. Zarówno jednak w jednym, jak i drugim państwie, niezależnie od uprawnień monarchy, wiele zależało od jego charyzmy i osobowości. W monarchii absolutnej, pomimo szerokich uprawnień, słaby monarcha mógł być odsunięty od władzy przez rzutkich przedstawicieli elity. W demokracji szlacheckiej, ograniczenia władzy wynikały z systemu ustrojowego, a pozycja monarchy zależała od sprawności poruszania się króla w arkanach polityki.

Trudno też jednoznacznie wskazać efektywność systemu władzy. Absolutyzm francuski pozwolił co prawda na budowę imperium, które w końcu XVII wieku oddziaływało na politykę ogólnoeuropejską, w przeciwieństwie do Rzeczpospolitej, która stała się przedmiotem gier politycznych. Tym niemniej konsekwencją absolutyzmu francuskiego, i często nieodpowiedzialnej polityki finansowej dworu, mogły być liczne problemy gospodarcze, które doprowadziły w XVIII wieku do rozruchów społecznych. W przypadku Rzeczpospolitej, dzięki doświadczeniom parlamentarnym, mogło dojść do bezkrwawej rewolucji ustrojowej.

REKLAMA

Temat: Wyjaśnij, w jakim stopniu międzynarodowe uwarunkowania wpłynęły na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wstęp:

Celem mojej pracy jest wyjaśnienie i ocenienie wpływu uwarunkowań międzynarodowych na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że punktem wyjścia jest podpisanie traktu wersalskiego 28 czerwca 1919 r. Za datę końcową należy zaś przyjąć 3 września 1939 r. tj. dzień wypowiedzenia przez Francję wojny III Rzeszy. W swoich rozważaniach skupię się na arenie europejskiej, gdyż to tu koncentrowały się działania dyplomacji polskiej, także w kontekście jej kontaktów z Francją.

Konferencja Paryska i będący jej zwieńczeniem traktat wersalski stworzyły nową polityczną mapę Europy i świata. Dawne potęgi jak Austro-Węgry, Niemcy i Rosja przestały istnieć w dotychczasowej formie. Na ich gruzach powstały nowe państwa. Wśród nich znalazła się Polska usiłująca zapewnić sobie jak najkorzystniejszy kształt granic.Z kolei w Europie zachodniej Francja postawiła sobie za cel niedopuszczenie do odchodzenia się militaryzmu niemieckiego.

Zarówno Paryż jak i Warszawa miały wspólnego wroga - Niemcy. Obawa przed tym państwem determinowała politykę zarówno i Francji, i Polski. W jakim stopniu jednak polityka zagraniczna obu państw była zależna od sytuacji międzynarodowej. Jakie były cele ich polityki zagranicznej w w 1919 r.? Czy i jak zmieniały się one w kolejnych latach okresu międzywojennego?

Rozwinięcie:

1. Kwestie kulturowe

 • Powiązania kulturowe i historyczne pomiędzy Francją a Polską (skrótowo).

2. Kwestie polityczne:

 • sytuacja międzynarodowa w 1919 r.
 • cele Polski w 1919 r.
 • cele Francji w 1919 r.
 • problem niemiecki w 1919 r.
 • stosunki polsko-francuskie 1919-1925
 • wojna polsko-bolszewicka (1919-1920)
 • polsko-francuska tajna konwencja wojskową (1921),
 • układu z Rapallo a stosunki francusko-polskie
 • konferencja w Locarno
 • stosunki polsko-francuskie 1925-1933
 • koncepcje bezpieczeństwa zbiorowego w polskiej i francuskiej polityce zagranicznej (pakt Brianda-Kelloga)
 • polityka równowagi w stosunkach Polski z sąsiadami
 • polsko-sowiecki pakt o nieagresji
 • dojście Hitlera do władzy i reakcji Polski i Niemiec (koncepcja wojny prewencyjnej)
 • stosunki polsko-francuskie 1933-1939
 • idea Paktu Wschodniego
 • polsko-niemiecki pakt o nieagresji
 • Polska i Francja a polityka appeasmentu (w tym układ monachijski i zajęcie Zaolzia)
 • brytyjskie i francuskie gwarancje dla Polski z sierpnia 1939 r.
 • Francja i Wielka Brytania wobec napaści Niemiec na Polskę
REKLAMA

3. Kwestie ekonomiczne:

 • polsko-niemiecka wojna celna
 • wielki kryzys lat 30. a radykalizacja nastrojów społecznych i ich wpływ na politykę państw europejskich (dojście Hitlera do władzy, reakcja państw europejskich na zmianę rządu w Niemczech)

Podsumowanie:

Z zaprezentowanych przeze mnie faktów wynika, że sytuacja międzynarodowa miała niebagatelne znaczenie dla stosunków polsko-francuskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Fakt, iż właściwie przez cały ten okres Niemcy pozostawały w centrum zainteresowania mocarstw europejskich i Stanów Zjednoczonych, czynił z Berlina punkt wspólny interesów obydwu państw. Poza tym relacje pomiędzy narodami polskim i francuskim pozostawały tradycyjnie przyjazne.

Relacje pomiędzy Francją a Polską były wszakże uzależnione od sytuacji międzynarodowej. Tuż po konferencji paryskiej Francja była silnie zmotywowana, aby przeciwstawiać się Niemcom i popierać ich wschodnich sąsiadów, czyli Polskę i Czechosłowację. Jednakże na konferencji w Locarno zdecydowano się uzyskać zapewnienie dla własnej granicy poświęcając dotychczasowych sojuszników. W kolejnych latach Polska skupiła się zatem na budowaniu własnej pozycji na arenie międzynarodowej i udzielała poparcia idei systemu bezpieczeństwa zbiorowego, dodatkowo zaś starała się utrzymywać jak najlepsze stosunki ze swoimi sąsiadami.

Wielki kryzys ekonomiczny oraz dojście do władzy Adolfa Hitlera zmieniły tę sytuację — Warszawa i Paryż zaczęły dążyć do zacieśnienia relacji. Polska nie mogła jednak wyzwolić się z polityki równowagi, a Francja nie mogła uczynić nic bez poparcia Wielkiej Brytanii będącej w owym czasie główną inicjatorką polityki appeasementu. Dopiero w przededniu wojny Paryż i Londyn zgodziły się zabezpieczyć Polskę i udzieliły jej gwarancji na wypadek wojny z Niemcami, czego owocem było wypowiedzenie przez oba państwa wojny III Rzeszy 3 września 1939 r.

Zobacz też:

Polecamy e-book pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek „Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”

praca zbiorowa pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek
„Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”
cena:
11,90 zł
Wydawca:
PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron:
183
Format ebooków:
PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN:
978-83-65156-44-0
REKLAMA
Komentarze

O autorze
Sebastian Adamkiewicz
Publicysta portalu „Histmag.org”, doktor nauk humanistycznych, asystent w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, współpracownik Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Nauk Humanistycznych. Zajmuje się badaniem dziejów staropolskiego parlamentaryzmu oraz kultury i życia elit politycznych w XVI wieku. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z dydaktyką historii, miejscem „przeszłości” w życiu społecznym, kulturze i polityce oraz dziejami propagandy. Miłośnik literatury faktu, podróży i dobrego dominikańskiego kaznodziejstwa. Współpracuje - lub współpracował - z portalem onet.pl, czasdzieci.pl, novinka.pl, miesięcznikiem "Uważam Rze Historia".

Wszystkie teksty autora
Przemysław Piotr Damski
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej, specjalista dziejów XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1871–1918. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; współpracował ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi przy projekcie „Colonisation and Decolonisation in National History Cultures and Memory Politics in European Perspective”, nadzorowanym przez Universität Siegen (Siegen, Niemcy). Stypendysta Roosevelt Study Center (Middelburg, Holandia).

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone