Opublikowano
2016-09-07 15:17
Licencja
Wolna licencja

Regulamin serwisu Histmag.org


I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Histmag.org oraz z dostępnych w serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Regulamin nie ma zastosowania w sprawach regulowanych osobnymi regulaminami.
3. Zasady publikowania nadsyłanych materiałów określa osobny regulamin publikacji.
4. Zasady uczestnictwa w konkursach określa osobny regulamin konkursów.
5. Zasady nabywania towarów w sklepie internetowym określa osobny regulamin sklepu Histmag.org.

§ 2. Wydawcą serwisu jest PROMOHISTORIA Michał Świgoń, ul. Koźmiana 2/89, 01-606 Warszawa, REGON: 242807198; dane kontaktowe – adres e-mail: m.swigon@histmag.org, nr tel.: (+48) 692 929 681 (czynny w dni robocze, w godz. 10-16).

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

II.1. Postanowienia ogólne

§ 3. Wydawca serwisu świadczy drogą elektroniczną:

 • usługi zdalnego dostępu materiałów publikowanych w serwisie;
 • usługi ułatwiające znajdowanie i przeglądanie materiałów archiwalnych;
 • usługi systemu komentarzy;
 • usługi związane z kontem użytkownika;
 • usługę prenumeraty e-booków;
 • usługę newslettera;
 • inne usługi, związane z pozostałymi funkcjami serwisu

– zwane razem “dostępnymi w serwisie usługami”.

§ 4. Wydawca świadczy usługi na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 5. Warunkiem korzystania z serwisu i dostępnych w nim usług jest przestrzeganie regulaminu. Postanowienia regulaminu wiążą użytkowników od chwili, w której zaczęli korzystać z serwisu, o czym wydawca serwisu nie ma obowiązku ich dodatkowo informować lub uprzedzać.

§ 6. 1. Technicznym warunkiem korzystania z serwisu jest używanie urządzenia z przeglądarką internetową, dostępem do internetu i wyświetlaczem o wymiarach co najmniej 300 × 300px.
3. Niektóre funkcje lub dostępne w serwisie usługi mogą nie działać lub działać mniej płynnie w przeglądarkach blokujących ciasteczka.
2. Do korzystania z usług newslettera, prenumeraty e-booków, usług związanych z kontami użytkowników i ew. innych usług, przy których wyraźnie to zastrzeżono, potrzebna jest dodatkowo działająca skrzynka mailowa.

§ 7. 1. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, korzystanie z usług dostępnych w serwisie jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia umowy.
2. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, wydawca nie gwarantuje ich poprawnego działania i nie odpowiada za szkody spowodowane usterkami lub przerwami w działaniu.

II.2. Rejestracja i konto użytkownika.

§ 8. 1. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mogą korzystać z dodatkowych funkcji serwisu, takich jak stała nazwa użytkownika, awatar, śledzenie komentarzy pod wybranymi artykułami, ocenianie komentarzy. Dokładna lista dodatkowych funkcji związanych z kontem użytkownika jest dostępna na stronach internetowych serwisu.
2. Zarejestrowani użytkownicy mogą również subskrybować newsletter i zamawiać usługi płatne.
3. Wydawca przesyła zarejestrowanym użytkownikom informacje o zmianach w regulaminie i polityce prywatności, komunikaty związane z obsługą konta użytkownika i innymi zamówionymi usługami oraz, sporadycznie, informacje handlowe o produktach i usługach.

§ 9. 1. Korzystanie z tych funkcji – zwanych dalej “usługami związanymi z kontem użytkownika” lub “kontem użytkownika” – wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Umowa taka – mocą której wydawca zobowiązuje się udostępnić użytkownikowi dodatkowe funkcje, a użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje go przestrzegać – zostaje zawarta z chwilą rejestracji i rozwiązuje się z chwilą usunięcia konta.

§ 10. Użytkownik rejestruje się w serwisie przy pomocy elektronicznego formularza, w którym musi podać swój adres e-mail (login), hasło i ew. inne wymagane dane. Rejestracja następuje, gdy dane te zostaną poprawnie przesłane do systemu teleinformatycznego wydawcy serwisu.

§ 11. 1. Zarejestrowanemu użytkownikowi zostaje przydzielone konto użytkownika – indywidualny, przypisany do użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym wydawcy, w którym przechowuje się dane logowania użytkownika i inne dane niezbędne do świadczenia użytkownikowi usług dostępnych w serwisie, w tym w szczególności świadczenia zamówionych usług zgodnie z treścią zamówienia i innymi preferencjami użytkownika.
2. Wydawca serwisu gromadzi i przetwarza te dane wyłącznie w celu świadczenia usług, zgodnie z przepisami prawa i polityką prywatności. Dane te zostają bezpowrotnie usunięte z chwilą usunięcia konta użytkownika, z zastrzeżeniem § 16 (zabezpieczenie danych na wypadek reklamacji).
3. Jedno konto użytkownika może być używane przez jedną osobę.
4. Dane logowania są poufne, a obowiązek zachowania ich w tajemnicy dotyczy również użytkownika. Użytkownik, który udostępnił dane logowania innym osobom, odpowiada za skutki ich aktywności w serwisie.
5. Jednej osobie wolno używać nie więcej niż jednego konta użytkownika. Wydawca serwisu może usunąć konta zarejestrowane z naruszeniem niniejszego postanowienia.

§ 12. Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji serwisu z chwilą zalogowania, po uprzedniej aktywacji konta.

§ 13. Użytkownik może w dowolnej chwili zgłosić żądanie usunięcia konta. Aby zostało uwzględnione, użytkownik powinien wysłać je na mailem na adres m.swigon@histmag.org ze skrzynki mailowej, której adresu używa jako loginu w serwisie i odpowiedzieć na e-mail zwrotny z prośbą o potwierdzenie żądania.

§ 14. Jeśli użytkownik wielokrotnie narusza postanowienia regulaminu, wydawca serwisu może czasowo blokować jego konto, co czasowo uniemożliwia również korzystanie z innych usług, również płatnych, jeśli do korzystania z nich jest wymagane logowanie. Blokada konta może trwać od 1 doby do 1 miesiąca.

§ 15. 1. W przypadku szczególnie rażącego naruszenia regulaminu oraz w innych przypadkach, w których regulamin wyraźnie to dopuszcza, wydawca serwisu może ukarać użytkownika usunięciem konta (ban).
2. Użytkownik traci wówczas dostęp do usług związanych z kontem użytkownika i innych usług, również płatnych, jeśli do korzystania z nich jest wymagane logowanie.
3. Użytkownik, który korzystał z usług płatnych, nie ma prawa zwrotu części abonamentu za niewykorzystany okres.

§ 16. 1. Niesłuszne ukaranie banem jest podstawą reklamacji. Użytkownik ma na jej złożenie 14 dni licząc od dnia, w którym został zbanowany.
2. Dane zgromadzone na koncie zbanowanego użytkownika zostają zabezpieczone na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Wydawca serwisu przechowuje je na czas do upływu terminu do złożenia reklamacji, a jeśli użytkownik złoży reklamację, do czasu jej rozstrzygnięcia.

II.3. Newsletter

§ 17. Użytkownicy, którzy subskrybowali newsletter, otrzymują od wydawcy serwisu wiadomości e-mail z listą najciekawszych materiałów publikowanych w serwisie przez ostatni tydzień.

§ 18. 1. Usługa newslettera jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik może subskrybować newsletter, jeśli najpóźniej w chwili składania subskrypcji zarejestruje się w serwisie.
2. Gdy konto użytkownika, który subskrybował newsletter, zostaje usunięte, ustaje również subskrypcja newslettera.

§ 19. 1. Newsletter subskrybuje się przy pomocy elektronicznego formularza, w którym użytkownik podaje adres e-mail i inne wymagane dane. Subskrypcja rozpoczyna się, gdy dane te zostaną poprawnie zapisane w systemie teleinformatycznym wydawcy serwisu.
2. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z odpowiedniej funkcji w panelu użytkownika lub w stopce newslettera.

II.4. Usługi płatne

§ 20. 1. Konto premium, prenumerata e-booków i ew. inne funkcje serwisu, przy których wyraźnie to zastrzeżono, są usługami płatnymi.
a. Konto premium (“Drużyna Histmaga”)

§ 21. 1. Zarejestrowany użytkownik może wykupić konto premium dające dostęp do dodatkowych funkcji i usług serwisu.
2. Zawierając umowę, o usługi konta premium wydawca serwisu zobowiązuje się udostępniać zamawiającemu przez cały czas trwania umowy dodatkowe funkcje konta użytkownika, w tym szczególności:

 • funkcję pobierania wybranych artykułów w formatach EPUB, MOBI lub jako zoptymalizowanych do druku plików PDF,
 • wyświetlanie stron serwisu bez reklam i snippetów,
 • wyświetlanie artykułów bez podziału na strony,
 • funkcje śledzenia komentarzy pod wybranymi artykułami,
 • funkcję dodawania komentarzy bez uprzedniej moderacji,
 • zwiększoną siłę głosu w głosowaniu na najlepsze treści

  a zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę.

3. Dokładna lista dodatkowych funkcji konta premium jest dostępna na stronie internetowej: https://histmag.org/dolacz-do-druzyny-histmagorg-13801
4. Usługi konta premium zamawia się, korzystając z odpowiedniej funkcji w panelu użytkownika. Umowa o ich świadczenie zostaje zawarta z chwilą poprawnego zapisania zamówienia w systemie informatycznym wydawcy serwisu.

b. Prenumerata e-booków

§ 22. Użytkownik, który zamówił usługi konta premium, może dodatkowo zamówić prenumeratę e-booków. Prenumeratę e-booków zamawia się, korzystając z odpowiedniej funkcji w panelu użytkownika.

§ 23. Zamawiając prenumeratę e-booków, użytkownik zawiera z wydawca serwisu umowę o świadczenie usług elektronicznych, mocą której wydawca zobowiązuje się udostępnić użytkownikowi do pobierania bez dodatkowych płatności wszystkie dostępne w sklepie Histmag.org e-booki i inne dostępne tam publikacje, a użytkownik zobowiązuje się zapłacić cenę.

§ 24. Umowa prenumeraty e-booków rozwiązuje się z chwilą rozwiązania umowy o usługi konta premium.

c. Inne usługi płatne

§ 25. Treść i zakres pozostałych usług płatnych określono w opisach usług na stronach internetowych serwisu i/lub w panelu użytkownika, na podstronach służących do składania zamówień.

d. Warunki umów o świadczenie usług płatnych

§ 26. Usługi płatne są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

§ 27. 1. Zamawiając usługę płatną, użytkownik zawiera z wydawcą serwisu umowę o świadczenie usług droga elektroniczną, mocą której wydawca serwisu zobowiązuje się świadczyć użytkownikowi zamówioną usługę, a użytkownik zobowiązuje się zapłacić cenę.
2. Użytkownik zamawia usługę, korzystając z odpowiedniej funkcji w panelu użytkownika. Zawarcie umowy następuje w chwili, gdy zamówienie zostało poprawnie zapisane w systemie teleinformatycznym.

§ 28. 1. Wydawca serwisu podaje ceny poszczególnych usług płatnych na stronach internetowych serwisu, przy opisie tych usług lub w panelu użytkownika, na podstronach służących do składania zamówień.
2. Jeśli w opisie usługi nie zastrzeżono inaczej, podane ceny są cenami łącznymi (cenami brutto).
3. Jeśli w opisie usługi nie zastrzeżono inaczej, z zamówieniem nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty.

§ 29. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionych usług, w tym dostęp do dostarczanych w ramach tych usług treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, dostępnych po zapłaceniu ceny, niezwłocznie po tym, jak zostanie ono zaksięgowane przez operatora systemu rozliczeń (zob. § 36).

§ 30. Warunkiem zamówienia usług konta premium, prenumeraty e-booków i innych usług, w ramach których użytkownik odbiera lub uzyskuje dostęp do treści cyfrowych nie zapisanych na materialnym nośniku jest zgoda użytkownika na dostarczanie tychże treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 31. Użytkownik usług konta premium, prenumeraty e-booków i innych usług, w ramach których użytkownik odbiera lub uzyskuje dostęp do treści cyfrowych nie zapisanych na materialnym nośniku nie może odstąpić od umowy o ich świadczenie, o czym wydawca serwisu informuje użytkowników jeszcze przed zawarciem umowy. Wyłączenie prawa odstąpienie od umowy jest zgodne z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

§ 32. 1. O ile z regulaminu lub opisu usługi nie wynika co innego, umowę o świadczenie usług płatnych zawiera się na czas oznaczony – wedle wyboru użytkownika: na miesiąc lub rok, licząc od dnia, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi.
2. Umowa nie może zostać wypowiedziana.
3. Jeśli w czasie trwania umowy użytkownik opłaci kolejne zamówienie na tę samą usługę, czas trwania umowy zostaje przedłużony o kolejny okres rozliczeniowy.

§ 33. Jeśli w czasie trwania umowy o świadczenie usług płatnych zamawiający je użytkownik zażądał usunięcia konta, umowy te trwają nadal mimo usunięcia konta. Zamawiający będzie mógł korzystać z tych usług nadal, jeśli zarejestruje się ponownie i powiadomi o tym wydawcę serwisu, podając przy tym przybliżony termin złożenia zamówienia, login usuniętego konta i aktualny login.

f. Regulamin płatności

§ 34. Użytkownik ma na zapłatę ceny 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 35. Użytkownik może zapłacić za usługę gotówką, przelewem, kartą kredytową, lub płatnością Paypal (zwykłą lub cykliczną).

§ 36. 1. Rozliczenia transakcji obsługują zewnętrzni operatorzy systemów rozliczeń na podstawie ustalonych przez siebie regulaminów.
2. Rozliczenia transakcji płatności Paypal obsługuje na podstawie ogólnych warunków umowy operator systemu rozliczeń – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
3. Rozliczenia pozostałych płatności obsługuje na podstawie regulaminu wpłat operator systemu rozliczeń – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72.

§ 37. Wydawca serwisu wystawia fakturę VAT na żądanie użytkownika, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

g. Warunki techniczne korzystania z treści cyfrowych

§ 38. 1. Do przeglądania treści cyfrowych w formatach PDF, EPUB i MOBI. Do niezbędny jest czytnik e-booków (urządzenie) lub aplikacja komputerowa/mobilna, która umożliwia otwieranie takich plików (np. dla plików .pdf - program Adobe Reader, dla plików EPUB i MOBI - FBReader).
2. Treści cyfrowe w formatach, o których mowa wyżej, mogą być przeglądane bez możliwości edycji.
3. Poza tym treści cyfrowe są wolne od zabezpieczeń ograniczających korzystanie.

h. Wsparcie techniczne

§ 39. Wydawca serwisu zapewnia użytkownikom usług płatnych wsparcie techniczne w czasie trwania umowy oraz – jeśli usługa polegała na dostarczeniu lub udostępnieniu treści cyfrowych – przez miesiąc licząc od dnia, w którym użytkownik je odebrał.

i. Postępowanie reklamacyjne

§ 40. 1. Zarejestrowany użytkownik, któremu świadczono usługę płatną w sposób wadliwy lub niezgodnie z postanowieniami regulaminu, ma prawo żądać aby niezwłocznie świadczono mu tę usługę w sposób prawidłowy i zgodny z regulaminem (reklamacja).
2. Termin do złożenia reklamacji kończy się z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym ujawniły się wada lub niezgodność z regulaminem.
3. Reklamacje należy zgłaszać e-mailem na adres wydawcy serwisu.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać datę ujawnienia wady lub niezgodności z regulaminem oraz istotne okoliczności, w których została ujawniona. Jeśli zgłoszenie dotyczy wadliwego sposobu świadczenia usługi, należy w szczególności wskazać rodzaj urządzenia, nazwę i wersję systemu operacyjnego oraz nazwę i wersję przeglądarki, przy użyciu których użytkownik próbował korzystać z usługi, odbierać dostarczane treści lub odczytywać je po odebraniu.
5. Jeśli treść zgłoszenia reklamacyjnego okaże się niewystarczająca do jego rozpatrzenia, wydawca serwisu wzywa zgłaszającego reklamację do jego uzupełnienia w ciągu 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu wydawca może odrzucić reklamację bez rozpatrywania.

§ 41. Wydawca serwisu rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia jego otrzymania lub uzupełnienia o brakujące informacje i niezwłocznie ogłasza zgłaszającemu reklamację decyzje o jej przyjęciu lub odrzuceniu.

§ 42. 1. Jeśli zgłoszenie reklamacyjne okazało się zasadne, wydawca serwisu przyjmuje reklamację i jeśli to możliwe, świadczy reklamowaną usługę w sposób niewadliwy i zgodny z regulaminie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
2. Jeśli wydawca nie jest w stanie świadczyć usługi w sposób niewadliwy lub zgodny z regulaminem albo jeśli nie zdołał zrobić tego w terminie, o którym mowa w pkt 2, usługobiorca może odstąpić od umowy o świadczenie usługi w terminie dwóch tygodni licząc od dnia, którym upłynął ów termin lub w którym dowiedział się, że usługi nie można świadczyć.
3. Jeśli to zrobi, wydawca zwraca mu zapłaconą kwotę w terminie dwóch tygodni. Wydawca ma prawo pomniejszyć tę kwotę proporcjonalnie do czasu, przez jaki użytkownik korzystał z usług przed złożeniem reklamacji.

§ 43. Reklamacje dotyczące nieprawidłowej obsługi płatności przyjmuje operator systemu rozliczeń.

III. Zasady korzystania z serwisu

III.1. Zasady ogólne

§ 44. Nie wolno korzystać z serwisu i dostępnych w nim usług w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobre obyczaje.

§ 45. W szczególności nie wolno korzystać z serwisu i dostępnych w nim usług w sposób mogący spowodować przerwę w działaniu serwisu, jego nieprawidłowe działanie lub nieuprawniony dostęp do danych.

III.2. Regulamin komentarzy

§ 46. 1. Nie wolno umieszczać w serwisie:

 • treści naruszających prawo, w tym w szczególności:
 • treści godzących w cudze dobra osobiste,
 • treści pochwalających komunizm lub faszyzm albo negujących komunistyczne i faszystowskie zbrodnie,
 • treści nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym bądź pochwalających lub zachęcających do używania przemocy,
 • treści naruszających prawa autorskie innych osób;
 • treści wulgarnych i obscenicznych;
 • linków do treści, o których mowa w poprzednich punktach;
 • wypowiedzi naruszających zasady netykiety, w tym zwłaszcza wypowiedzi, których jedynym celem jest obrażanie innych komentujących;
 • treści utrudniających dyskusję, w tym wypowiedzi nie na temat, zduplikowanych, w języku innym niż polskim lub z rażącym naruszeniem zasad oraz wypowiedzi, których forma, treść lub kontekst nie pozostawiają wątpliwości, że mają na celu uniemożliwienie lub utrudnienie dyskusji (trolling);
 • reklam;
 • tekstu w nawiasach trójkątnych i kodu HTML.

2. Postanowienie niniejsze dotyczy w szczególności komentarzy, pseudonimów użytkowników i awatarów.

§ 47. 1. Komentarze są moderowane.
2. Komentarze dodawane przez użytkowników, którzy nie wykupili konta premium, są moderowane przed opublikowaniem.
3. Wydawca serwisu ma prawo usunąć komentarz, który narusza regulamin, lub niezgodne z regulaminem fragmenty komentarza. W miejscu ingerencji zostawia się odpowiednią adnotację.

§ 48. Niezgodne z regulaminem komentarze można zgłaszać wydawcy serwisu e-mailem na adres: redakcja@histmag.org. W zgłoszeniu należy podać link do komentarza i wskazać naruszone punkty regulaminu.

§ 49. Wydawca serwisu może usunąć komentarze dodane przez jedną osobę używającą w jednej dyskusji wielu kont użytkownika.

III.3. Prawa autorskie i licencje

§ 50. 1. Jeśli na stronie z artykułem lub innym dostępnym w serwisie materiałem nie zaznaczono inaczej, artykuł lub materiał są chronione prawem zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ich kopiowanie i przedruk – dozwolone tylko za zgodą wydawcy serwisu.
2. Jeśli na stronie z artykułem lub innym dostępnym w serwisie materiałem zaznaczono, że są przedmiotem wolnej licencji, z materiałów tych wolno korzystać stosownie do warunków wskazanej tam licencji.

IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność wydawcy serwisu

§ 51. 1. Wydawca serwisu dokłada wszelkiej staranności, aby treści artykułów i innych materiałów publikowanych w serwisie, a objętych jego tematyką, były prawdziwe, rzetelne i merytoryczne.
2. Wydawca serwisu zastrzega jednak, że artykuły i materiały, o których mowa wyżej, mają charakter wyłącznie informacyjny i użytkownicy, którzy zamierzają wykorzystać je w życiu, powinni je wcześniej zweryfikować.

§ 52. Wydawca serwisu publikuje sprostowania zgodnie z przepisami ustawy – Prawo prasowe.

§ 53. 1. Wydawca serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników zgromadzone przy zawieraniu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i przy ich świadczeniu wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia tychże usług, zgodnie z przepisami prawa i polityką prywatności.
2. Wydawca serwisu gwarantuje poufność, integralność i rozliczalność tych danych, stosując przy ich przetwarzaniu środki ochrony zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
3. Użytkownicy mają prawo wglądu w zgromadzone przez wydawcę dane osobowe, które ich dotyczą oraz prawo żądania zmiany i usunięcia tych danych.
4. Żądanie usunięcia danych jest tożsame z żądaniem usunięcia konta użytkownika i z żądaniem odstąpienia od umowy o świadczenie pozostałych usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników, chyba że dla danej usługi regulamin wyłącza prawo odstąpienia od umowy.

§ 54. Oprogramowanie serwisu może zapisywać na urządzeniu użytkownika pliki cookies zgodnie z polityką prywatności serwisu.

§ 55. Użytkownicy korzystają z serwisu na własny koszt i ryzyko.

§ 56. Wydawca serwisu nie odpowiada za komentarze i inne treści dodawane przez użytkowników.

§ 57. Wydawca serwisu nie odpowiada za treść reklam, z wyjątkiem reklam produktów i usług dostarczanych przez niego samego.

§ 58. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, wydawca serwisu nie odpowiada:

 • za szkody spowodowane korzystaniem z serwisu w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem;
 • za szkody powstałe w związku z przerwami w działaniu serwisu;
 • za szkody użytkownika, które ten poniósł, wykorzystując informacje, porady lub wskazówki zawarte w artykułach i innych publikowanych w serwisie materiałach, z wyjątkiem informacji, porad i wskazówek dotyczących korzystania z serwisu i dostępnych w nim usług.

V. Postanowienia końcowe

§ 59. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumentów i Kodeksu cywilnego.

§ 60. Regulamin wchodzi w życie 16 września 2016 r.

§ 61. 1. Wydawca serwisu zastrzega prawo zmiany regulaminu.
2. Zmiany w regulaminie stają się wiążące nazajutrz po ich opublikowaniu, jednak bez skutku dla zawartych wcześniej umów o świadczenie usług płatnych.
3. Wydawca serwisu rozsyła zarejestrowanym użytkownikom e-maile z informacją o zmianach w regulaminie, w miarę możliwości z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Nie poczytuje się za zmianę w regulaminie aktualizacji linków czy danych kontaktowych Wydawcy lub operatora systemu rozliczeń.

§ 62. Regulamin w aktualnym brzmieniu i w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, jest dostępny pod adresem (URI): https://histmag.org/regulamin-serwisu-histmagorg-13880

Regulamin komentarzy
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Michał Świgoń

Założyciel i wydawca „Histmag.org”. Odpowiada za działania promocyjne serwisu, kontakt z reklamodawcami oraz z Czytelnikami i szeroko pojęte kwestie marketingowe. Jako dziennikarz współpracował z mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi. Magister politologii Uniwersytetu Śląskiego (specjalność medioznawcza). Ukończył również studia z zakresu marketingu.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org