Opublikowano
2016-09-07 15:17
Licencja
Wolna licencja

Regulamin serwisu Histmag.org


I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Histmag.org oraz z dostępnych w serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Regulamin nie ma zastosowania w sprawach regulowanych osobnymi regulaminami.
3. Zasady publikowania nadsyłanych materiałów określa osobny regulamin publikacji.
4. Zasady uczestnictwa w konkursach określa osobny regulamin konkursów.
5. Zasady nabywania towarów w sklepie internetowym określa osobny regulamin sklepu Histmag.org

§ 2. Wydawcą serwisu jest PROMOHISTORIA Michał Świgoń, ul. Koźmiana 2/89, 01-606 Warszawa, REGON: 242807198; dane kontaktowe – adres e-mail: m.swigon@histmag.org, nr tel.: (+48) 692 929 681 (czynny w dni robocze, w godz. 10-16).

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

II.1. Postanowienia ogólne

§ 3. Wydawca serwisu świadczy drogą elektroniczną:

 • usługi zdalnego dostępu materiałów publikowanych w serwisie;
 • usługi ułatwiające znajdowanie i przeglądanie materiałów archiwalnych;
 • usługi systemu komentarzy;
 • usługi związane z kontem użytkownika;
 • usługę prenumeraty e-booków;
 • usługę newslettera;
 • inne usługi, związane z pozostałymi funkcjami serwisu

– zwane razem “dostępnymi w serwisie usługami”.

§ 4. Wydawca świadczy usługi na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 5. Warunkiem korzystania z serwisu i dostępnych w nim usług jest przestrzeganie regulaminu. Postanowienia regulaminu wiążą użytkowników od chwili, w której zaczęli korzystać z serwisu, o czym wydawca serwisu nie ma obowiązku ich dodatkowo informować lub uprzedzać.

§ 6. 1. Technicznym warunkiem korzystania z serwisu jest używanie urządzenia z przeglądarką internetową, dostępem do internetu i wyświetlaczem o wymiarach co najmniej 300 × 300px.
2. Niektóre funkcje lub dostępne w serwisie usługi mogą nie działać lub działać mniej płynnie w przeglądarkach blokujących ciasteczka.
3. Do korzystania z usług newslettera, prenumeraty e-booków, usług związanych z kontami użytkowników i ew. innych usług, przy których wyraźnie to zastrzeżono, potrzebna jest dodatkowo działająca skrzynka mailowa.

§ 7. 1. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, korzystanie z usług dostępnych w serwisie jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia umowy.
2. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, wydawca nie gwarantuje ich poprawnego działania i nie odpowiada za szkody spowodowane usterkami lub przerwami w działaniu.

II.2. Rejestracja i konto użytkownika.

§ 8. 1. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mogą korzystać z dodatkowych funkcji serwisu, takich jak stała nazwa użytkownika, awatar. Dokładna lista dodatkowych funkcji związanych z kontem użytkownika jest dostępna na stronach internetowych serwisu.
2. Zarejestrowani użytkownicy mogą również subskrybować newsletter i zamawiać usługi płatne.
3. Wydawca przesyła zarejestrowanym użytkownikom informacje o zmianach w regulaminie i polityce prywatności, komunikaty związane z obsługą konta użytkownika i innymi zamówionymi usługami oraz, sporadycznie, informacje handlowe o produktach i usługach.

§ 9. 1. Korzystanie z tych funkcji – zwanych dalej “usługami związanymi z kontem użytkownika” lub “kontem użytkownika” – wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2a. Umowa taka, mocą której wydawca zobowiązuje się udostępnić użytkownikowi dodatkowe funkcje,zostaje zawarta z chwilą rejestracji i rozwiązuje się z chwilą usunięcia konta.
2b. Rejestrując się w serwisie, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 16 lat oraz że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje go przestrzegać.

§ 10. Użytkownik rejestruje się w serwisie przy pomocy elektronicznego formularza, w którym musi podać swój adres e-mail (login), hasło i ew. inne wymagane dane. Dane te może również przesłać za pośrednictwem systemu kont Google. Rejestracja następuje, gdy dane te zostaną poprawnie przesłane do systemu teleinformatycznego wydawcy serwisu.

§ 11. 1. Zarejestrowanemu użytkownikowi zostaje przydzielone konto użytkownika – indywidualny, przypisany do użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym wydawcy, w którym przechowuje się dane logowania użytkownika i inne dane niezbędne do świadczenia użytkownikowi usług dostępnych w serwisie, w tym w szczególności świadczenia zamówionych usług zgodnie z treścią zamówienia i innymi preferencjami użytkownika.
2. Wydawca serwisu gromadzi i przetwarza te dane wyłącznie w celu świadczenia usług, zgodnie z przepisami prawa i polityką prywatności. Dane te zostają bezpowrotnie usunięte z chwilą usunięcia konta użytkownika, z zastrzeżeniem § 16 (zabezpieczenie danych na wypadek reklamacji).
3. Jedno konto użytkownika może być używane przez jedną osobę.
4. Dane logowania są poufne, a obowiązek zachowania ich w tajemnicy dotyczy również użytkownika. Użytkownik, który udostępnił dane logowania innym osobom, odpowiada za skutki ich aktywności w serwisie.
5. Jednej osobie wolno używać nie więcej niż jednego konta użytkownika. Wydawca serwisu może usunąć konta zarejestrowane z naruszeniem niniejszego postanowienia.

§ 12. Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji serwisu z chwilą zalogowania, po uprzedniej aktywacji konta.

§ 13. Użytkownik może w dowolnej chwili zgłosić żądanie usunięcia konta. Aby zostało uwzględnione, użytkownik powinien wysłać je na mailem na adres m.swigon@histmag.org ze skrzynki mailowej, której adresu używa jako loginu w serwisie i odpowiedzieć na e-mail zwrotny z prośbą o potwierdzenie żądania.

§ 14. Jeśli użytkownik wielokrotnie narusza postanowienia regulaminu, wydawca serwisu może czasowo blokować jego konto, co czasowo uniemożliwia również korzystanie z innych usług, również płatnych, jeśli do korzystania z nich jest wymagane logowanie. Blokada konta może trwać od 1 doby do 1 miesiąca.

§ 15. 1. W przypadku szczególnie rażącego naruszenia regulaminu oraz w innych przypadkach, w których regulamin wyraźnie to dopuszcza, wydawca serwisu może ukarać użytkownika usunięciem konta (ban).
2. Użytkownik traci wówczas dostęp do usług związanych z kontem użytkownika i innych usług, również płatnych, jeśli do korzystania z nich jest wymagane logowanie.
3. Użytkownik, który korzystał z usług płatnych, nie ma prawa zwrotu części abonamentu za niewykorzystany okres.

§ 16. 1. Niesłuszne ukaranie banem jest podstawą reklamacji. Użytkownik ma na jej złożenie 14 dni licząc od dnia, w którym został zbanowany.
2. Dane zgromadzone na koncie zbanowanego użytkownika zostają zabezpieczone na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Wydawca serwisu przechowuje je na czas do upływu terminu do złożenia reklamacji, a jeśli użytkownik złoży reklamację, do czasu jej rozstrzygnięcia.

II.3. Newsletter

§ 17. Użytkownicy, którzy subskrybowali newsletter, otrzymują od wydawcy serwisu wiadomości e-mail z listą najciekawszych materiałów publikowanych w serwisie przez ostatni tydzień.

§ 18. 1. Usługa newslettera jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik może subskrybować newsletter, jeśli najpóźniej w chwili składania subskrypcji zarejestruje się w serwisie.
2. Gdy konto użytkownika, który subskrybował newsletter, zostaje usunięte, ustaje również subskrypcja newslettera.

§ 19. 1. Newsletter subskrybuje się przy pomocy elektronicznego formularza, w którym użytkownik podaje adres e-mail i inne wymagane dane. Subskrypcja rozpoczyna się, gdy dane te zostaną poprawnie zapisane w systemie teleinformatycznym wydawcy serwisu.
2. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z odpowiedniej funkcji w panelu użytkownika lub w stopce newslettera.

II.5. Przywileje patronów

§ 19.1. 1. Ofiarodawcy wspierający Histmag.org w serwisie Patronite.pl kwotą co najmniej 15 zł miesięcznie mają dostęp do dodatkowych usług i funkcji systemu.
2. Wydawca serwisu zobowiązuje się umożliwić patronom przez cały czas trwania subskrypcji dostęp dodatkowych funkcji i przywilejów, którymi są:

 • wyświetlanie stron serwisu bez reklam i snippetów,
 • wyświetlanie artykułów bez podziału na strony,
 • dodawanie komentarzy bez uprzedniej moderacji,
 • ew. inne funkcje wskazane w profilu wydawcy serwisu – https://patronite.pl/histmag – zgodnie z podanym tam opisem i na wskazanych tam warunkach.

3. Z usług dla patronów mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
4. Niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w par. 8 pkt 6 regulaminu Patronite.pl w brzmieniu z dn. 24 września 2017 r. (umowa o wsparcie), Wydawca serwisu kontaktuje się z patronem w celu ustalenia konta użytkownika Histmag.org, któremu mają zostać przyznane dodatkowe funkcje i przywileje. Patron uzyskuje do nich dostęp najpóźniej w ciągu 10 dni od chwili zawarcia umowy o wsparcie lub od chwili rejestracji w serwisie Histmag.org, jeśli ta nastąpiła już po zawarciu umowy o wsparcie.
5. Wydawca serwisu nie odpowiada za poprawne świadczenie usług, za które zgodnie z regulaminem serwisu Patronite.pl odpowiada właściciel tego serwisu.

II.6. Usługi płatne

§ 20. Konto premium, prenumerata e-booków i inne funkcje serwisu, przy których wyraźnie to zastrzeżono, są usługami płatnymi.
§ 21. 1. Od 23 września 2017 r. sprzedaż kont premium zostaje wstrzymana. Użytkownicy, którzy dnia 23 września 2017 r. korzystali z konta premium w ramach trwającej subskrypcji, zachowują dostęp do związanych z tym kontem dodatkowych funkcji i usług serwisu do 23 września 2019 r.

b. Prenumerata e-booków

§ 22. Zarejestrowany użytkownik może dodatkowo zamówić prenumeratę e-booków; prenumeratę e-booków zamawia się, korzystając z odpowiedniej funkcji w panelu użytkownika.

§ 23. Zamawiając prenumeratę e-booków, użytkownik zawiera z wydawcą serwisu umowę o świadczenie usług elektronicznych, mocą której wydawca zobowiązuje się udostępnić użytkownikowi funkcję eksportu artykułów w serwisie do formatów EPUB, MOBI i PDF oraz udostępniać bez dodatkowych płatności wszystkie e-booki i inne publikacje dostępne w sklepie Histmag.org, a użytkownik zobowiązuje się zapłacić cenę.

§ 24. Umowa prenumeraty e-booków rozwiązuje się z upływem roku od dnia, w którym została zawarta. Użytkownik może przedłużyć lub wznowić prenumeratę, wnosząc opłatę za kolejny rok.

c. Inne usługi płatne

§ 25. Treść i zakres pozostałych usług płatnych określono w opisach usług na stronach internetowych serwisu i/lub w panelu użytkownika, na podstronach służących do składania zamówień.

d. Warunki umów o świadczenie usług płatnych

§ 26. Usługi płatne są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

§ 27. 1. Zamawiając usługę płatną, użytkownik zawiera z wydawcą serwisu umowę o świadczenie usług droga elektroniczną, mocą której wydawca serwisu zobowiązuje się świadczyć użytkownikowi zamówioną usługę, a użytkownik zobowiązuje się zapłacić cenę.
2. Użytkownik zamawia usługę, korzystając z odpowiedniej funkcji w panelu użytkownika. Zawarcie umowy następuje w chwili, gdy zamówienie zostało poprawnie zapisane w systemie teleinformatycznym.

§ 28. 1. Wydawca serwisu podaje ceny poszczególnych usług płatnych na stronach internetowych serwisu, przy opisie tych usług lub w panelu użytkownika, na podstronach służących do składania zamówień.
2. Jeśli w opisie usługi nie zastrzeżono inaczej, podane ceny są cenami łącznymi (cenami brutto).
3. Jeśli w opisie usługi nie zastrzeżono inaczej, z zamówieniem nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty.

§ 29. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionych usług, w tym dostęp do dostarczanych w ramach tych usług treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, dostępnych po zapłaceniu ceny, niezwłocznie po tym, jak zostanie ono zaksięgowane przez operatora systemu rozliczeń (zob. § 36). -

§ 30. Warunkiem zamówienia usług konta premium, prenumeraty e-booków i innych usług, w ramach których użytkownik odbiera lub uzyskuje dostęp do treści cyfrowych nie zapisanych na materialnym nośniku jest zgoda użytkownika na dostarczanie tychże treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 31. Użytkownik usług konta premium, prenumeraty e-booków i innych usług, w ramach których użytkownik odbiera lub uzyskuje dostęp do treści cyfrowych nie zapisanych na materialnym nośniku nie może odstąpić od umowy o ich świadczenie, o czym wydawca serwisu informuje użytkowników jeszcze przed zawarciem umowy. Wyłączenie prawa odstąpienie od umowy jest zgodne z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

§ 32. 1. O ile z regulaminu lub opisu usługi nie wynika co innego, umowę o świadczenie usług płatnych zawiera się na czas oznaczony, określony w ofercie lub osobnym regulaminie usługi.
2. Umowa nie może zostać wypowiedziana.
3. Jeśli w czasie trwania umowy użytkownik opłaci kolejne zamówienie na tę samą usługę, czas trwania umowy zostaje przedłużony o kolejny okres rozliczeniowy.

§ 33. Jeśli w czasie trwania umowy o świadczenie usług płatnych zamawiający je użytkownik zażądał usunięcia konta, umowy te trwają nadal mimo usunięcia konta. Zamawiający będzie mógł korzystać z tych usług nadal, jeśli zarejestruje się ponownie i powiadomi o tym wydawcę serwisu, podając przy tym przybliżony termin złożenia zamówienia, login usuniętego konta i aktualny login.

f. Regulamin płatności

§ 34. Użytkownik ma na zapłatę ceny 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 35. Użytkownik może zapłacić za usługę gotówką, przelewem, kartą kredytową, lub płatnością Paypal.

§ 36. 1. Rozliczenia transakcji obsługują zewnętrzni operatorzy systemów rozliczeń na podstawie ustalonych przez siebie regulaminów.
2. Rozliczenia transakcji płatności Paypal obsługuje na podstawie ogólnych warunków umowy operator systemu rozliczeń – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
3. Rzoliczenia pozostałych płatności obsługuje na podstawie regulaminu wpłat operator systemu rozliczeń – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72.

§ 37. Wydawca serwisu wystawia fakturę VAT na żądanie użytkownika, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

g. Warunki techniczne korzystania z treści cyfrowych

§ 38. 1. Do przeglądania treści cyfrowych w formatach PDF, EPUB i MOBI. Do niezbędny jest czytnik e-booków (urządzenie) lub aplikacja komputerowa/mobilna, która umożliwia otwieranie takich plików (np. dla plików .pdf - program Adobe Reader, dla plików EPUB i MOBI - FBReader).
2. Treści cyfrowe w formatach, o których mowa wyżej, mogą być przeglądane bez możliwości edycji.
3. Poza tym treści cyfrowe są wolne od zabezpieczeń ograniczających korzystanie.

h. Wsparcie techniczne

§ 39. Wydawca serwisu zapewnia użytkownikom usług płatnych wsparcie techniczne w czasie trwania umowy oraz – jeśli usługa polegała na dostarczeniu lub udostępnieniu treści cyfrowych – przez miesiąc licząc od dnia, w którym użytkownik je odebrał.

i. Postępowanie reklamacyjne

§ 40. 1. Zarejestrowany użytkownik, któremu świadczono usługę płatną w sposób wadliwy lub niezgodnie z postanowieniami regulaminu, ma prawo żądać aby niezwłocznie świadczono mu tę usługę w sposób prawidłowy i zgodny z regulaminem (reklamacja).
2. Termin do złożenia reklamacji kończy się z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym ujawniły się wada lub niezgodność z regulaminem.
3. Reklamacje należy zgłaszać e-mailem na adres wydawcy serwisu.
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać datę ujawnienia wady lub niezgodności z regulaminem oraz istotne okoliczności, w których została ujawniona. Jeśli zgłoszenie dotyczy wadliwego sposobu świadczenia usługi, należy w szczególności wskazać rodzaj urządzenia, nazwę i wersję systemu operacyjnego oraz nazwę i wersję przeglądarki, przy użyciu których użytkownik próbował korzystać z usługi, odbierać dostarczane treści lub odczytywać je po odebraniu.
5. Jeśli treść zgłoszenia reklamacyjnego okaże się niewystarczająca do jego rozpatrzenia, wydawca serwisu wzywa zgłaszającego reklamację do jego uzupełnienia w ciągu 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu wydawca może odrzucić reklamację bez rozpatrywania.

§ 41. Wydawca serwisu rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia jego otrzymania lub uzupełnienia o brakujące informacje i niezwłocznie ogłasza zgłaszającemu reklamację decyzje o jej przyjęciu lub odrzuceniu.

§ 42. 1. Jeśli zgłoszenie reklamacyjne okazało się zasadne, wydawca serwisu przyjmuje reklamację i jeśli to możliwe, świadczy reklamowaną usługę w sposób niewadliwy i zgodny z regulaminie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
2. Jeśli wydawca nie jest w stanie świadczyć usługi w sposób niewadliwy lub zgodny z regulaminem albo jeśli nie zdołał zrobić tego w terminie, o którym mowa w pkt 2, usługobiorca może odstąpić od umowy o świadczenie usługi w terminie dwóch tygodni licząc od dnia, którym upłynął ów termin lub w którym dowiedział się, że usługi nie można świadczyć.
3. Jeśli to zrobi, wydawca zwraca mu zapłaconą kwotę w terminie dwóch tygodni. Wydawca ma prawo pomniejszyć tę kwotę proporcjonalnie do czasu, przez jaki użytkownik korzystał z usług przed złożeniem reklamacji.

§ 43. Reklamacje dotyczące nieprawidłowej obsługi płatności przyjmuje operator systemu rozliczeń.

III. Zasady korzystania z serwisu

III.1. Zasady ogólne

§ 44. Nie wolno korzystać z serwisu i dostępnych w nim usług w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobre obyczaje.

§ 45. W szczególności nie wolno korzystać z serwisu i dostępnych w nim usług w sposób mogący spowodować przerwę w działaniu serwisu, jego nieprawidłowe działanie lub nieuprawniony dostęp do danych.

III.2. Regulamin komentarzy

§ 46. 1. Nie wolno umieszczać w serwisie:

 • treści naruszających prawo, w tym w szczególności:
 • treści godzących w cudze dobra osobiste,
 • treści pochwalających komunizm lub faszyzm albo negujących komunistyczne i faszystowskie zbrodnie,
 • treści nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym bądź pochwalających lub zachęcających do używania przemocy,
 • treści naruszających prawa autorskie innych osób;
 • treści wulgarnych i obscenicznych;
 • linków do treści, o których mowa w poprzednich punktach;
 • wypowiedzi naruszających zasady netykiety, w tym zwłaszcza wypowiedzi, których jedynym celem jest obrażanie innych komentujących;
 • treści utrudniających dyskusję, w tym wypowiedzi nie na temat, zduplikowanych, w języku innym niż polskim lub z rażącym naruszeniem zasad oraz wypowiedzi, których forma, treść lub kontekst nie pozostawiają wątpliwości, że mają na celu uniemożliwienie lub utrudnienie dyskusji (trolling);
 • reklam;
 • tekstu w nawiasach trójkątnych i kodu HTML.

2. Postanowienie niniejsze dotyczy w szczególności komentarzy, pseudonimów użytkowników i awatarów.

§ 47. 1. Komentarze są moderowane.
2. Komentarze dodawane przez użytkowników, którzy nie wykupili konta premium lub nie zostali patronami serwisu wspierającymi kwotą co najmniej 15 zł miesięcznie, są moderowane przed opublikowaniem.
3. Wydawca serwisu ma prawo usunąć komentarz, który narusza regulamin, lub niezgodne z regulaminem fragmenty komentarza. W miejscu ingerencji zostawia się odpowiednią adnotację.

§ 48. Niezgodne z regulaminem komentarze można zgłaszać wydawcy serwisu e-mailem na adres: redakcja@histmag.org. W zgłoszeniu należy podać link do komentarza i wskazać naruszone punkty regulaminu.

§ 49. Wydawca serwisu może usunąć komentarze dodane przez jedną osobę używającą w jednej dyskusji wielu kont użytkownika.

III.3. Prawa autorskie i licencje

§ 50. 1. Jeśli na stronie z artykułem lub innym dostępnym w serwisie materiałem nie zaznaczono inaczej, artykuł lub materiał są chronione prawem zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ich kopiowanie i przedruk – dozwolone tylko za zgodą wydawcy serwisu.
2. Jeśli na stronie z artykułem lub innym dostępnym w serwisie materiałem zaznaczono, że są przedmiotem wolnej licencji, z materiałów tych wolno korzystać stosownie do warunków wskazanej tam licencji.

IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność wydawcy serwisu

§ 51. 1. Wydawca serwisu dokłada wszelkiej staranności, aby treści artykułów i innych materiałów publikowanych w serwisie, a objętych jego tematyką, były prawdziwe, rzetelne i merytoryczne.
2. Wydawca serwisu zastrzega jednak, że artykuły i materiały, o których mowa wyżej, mają charakter wyłącznie informacyjny i użytkownicy, którzy zamierzają wykorzystać je w życiu, powinni je wcześniej zweryfikować.

§ 52. Wydawca serwisu publikuje sprostowania zgodnie z przepisami ustawy – Prawo prasowe.

§ 53. 1. Wydawca serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników zgromadzone przy zawieraniu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i przy ich świadczeniu wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia tychże usług, zgodnie z przepisami prawa i polityką prywatności.
2. Wydawca serwisu gwarantuje poufność, integralność i rozliczalność tych danych, stosując przy ich przetwarzaniu środki ochrony zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
3. Użytkownicy mają prawo wglądu w zgromadzone przez wydawcę dane osobowe, które ich dotyczą oraz prawo żądania zmiany i usunięcia tych danych.
4. Żądanie usunięcia danych jest tożsame z żądaniem usunięcia konta użytkownika i z żądaniem odstąpienia od umowy o świadczenie pozostałych usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników, chyba że dla danej usługi regulamin wyłącza prawo odstąpienia od umowy.

§ 54. Oprogramowanie serwisu może zapisywać na urządzeniu użytkownika pliki cookies zgodnie z polityką prywatności serwisu.

§ 55. Użytkownicy korzystają z serwisu na własny koszt i ryzyko.

§ 56. Wydawca serwisu nie odpowiada za komentarze i inne treści dodawane przez użytkowników.

§ 57. Wydawca serwisu nie odpowiada za treść reklam, z wyjątkiem reklam produktów i usług dostarczanych przez niego samego.

§ 58. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, wydawca serwisu nie odpowiada:

 • za szkody spowodowane korzystaniem z serwisu w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem;
 • za szkody powstałe w związku z przerwami w działaniu serwisu;
 • za szkody użytkownika, które ten poniósł, wykorzystując informacje, porady lub wskazówki zawarte w artykułach i innych publikowanych w serwisie materiałach, z wyjątkiem informacji, porad i wskazówek dotyczących korzystania z serwisu i dostępnych w nim usług.

V. Postanowienia końcowe

§ 59. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisy ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumentów i Kodeksu cywilnego.

§ 60. Regulamin wchodzi w życie 2 września 2016 r.

§ 61. 1. Wydawca serwisu zastrzega prawo zmiany regulaminu.
2. Zmiany w regulaminie stają się wiążące nazajutrz po ich opublikowaniu, jednak bez skutku dla zawartych wcześniej umów o świadczenie usług płatnych.
3. Wydawca serwisu informuje zarejestrowanych użytkowników o zmianach w regulaminie, w miarę możliwości z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
4. Nie poczytuje się za zmianę w regulaminie aktualizacji linków czy danych kontaktowych Wydawcy lub operatora systemu rozliczeń.

§ 62. Regulamin w aktualnym brzmieniu i w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, jest dostępny pod adresem (URI): https://histmag.org/regulamin-serwisu-histmagorg-13880.

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Gość: ciekawski |

Jestem ciekawy, czy próbował ktoś z was, panowie historycy, obliczyć skuteczność statystycznego brytyjskiego lotnika i statystycznego polskiego lotnika w zestrzeliwaniu Niemców? Ja kiedyś spróbowałem i na podstawie danych z pewnego starego podręcznika do historii obliczyłem, że Polacy byli tylko minimalnie bardziej skuteczni niż Brytyjczycy. Procentowo wychodziło to jakieś 10%. To tak a propos faktów historycznych, czy aby na pewno zasłużyliśmy na miano superherosów w bitwie o Anglię.
Drugie primo, filmy takie jak te dwa robi się, żeby zarobić pieniądze. Chyba rok przed rocznicą ktoś się zorientował, że można na tym skosić hajsy i nakręcili owe "filmy". Trochę to smutne, bo mogło powstać ambitniejsze kino, które ktoś by pamiętał za te 5, 10 lat, a nie guma do żucia dla Januszów i Grażynek. Do artykułu wkradł się też błąd. Główną rolę w tym filmie gra Zakościelna. Nie Zakościelny. Tak się ukuło w internetach. Pozdrawiam



Odpowiedz

Gość: Mariola Pozorska |

Moje rodowe nazwisko to Waryas chciałabym się o pochodzeniu tego nazwiska



Odpowiedz
Michał Świgoń

Założyciel i wydawca „Histmag.org”. Odpowiada za działania promocyjne serwisu, kontakt z reklamodawcami oraz z Czytelnikami i szeroko pojęte kwestie marketingowe. Jako dziennikarz współpracował z mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi. Magister politologii Uniwersytetu Śląskiego (specjalność medioznawcza), ukończył również studia z zakresu marketingu.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org