Regulamin publikacji w serwisie internetowym Histmag.org

opublikowano: 2008-05-02 17:45
wolna licencja
poleć artykuł:
Ostatnia edycja: 15 września 2021 r.
REKLAMA

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa zasady publikowania w serwisie Histmag.org niezamówionych materiałów prasowych.

2. Postanowienia regulaminu nie dotyczą materiałów reklamowych i sponsorowanych, notatek prasowych i sprostowań.

3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W konkretnych przypadkach wszelkie indywidualne uzgodnienia między autorem i redakcją lub wydawcą mają zastosowanie z pierwszeństwem przed postanowieniami regulaminu, lub uchylają je, gdyby okazały się z nimi niezgodne.

§ 2.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a) materiał – tekst, obraz lub nagranie dostarczone redakcji jako materiał prasowy przeznaczony do publikacji w serwisie;

b) serwis, redakcja i wydawca – odpowiednio serwis Histmag.org, redakcję serwisu Histmag.org i wydawcę tego serwisu;

c) autor materiału – twórcę lub współtwórcę materiału.

§ 3.

1. Redakcja przyjmuje materiały wyłącznie od ich autorów.

2. Redakcja przyjmuje wyłącznie materiały niepublikowane i nieprzyjęte do publikacji gdzie indziej.

3. Redakcja przyjmuje wyłącznie materiały dostarczone pocztą elektroniczną i tylko w formatach plików określonych w Wytycznych dla autorów.

§ 4.

Dostarczenie materiału do publikacji uważa się za tożsame z przyjęciem niniejszego regulaminu.

§ 5.

Dostarczenie materiału do publikacji uważa się za tożsame z oświadczeniem dostarczającego, że:

a) jest on twórcą lub współtwórcą materiału;

b) przysługują mu pełne prawa autorskie do materiału lub został uprawniony przez pozostałych współtwórców do rozporządzania całością tych praw;

c) materiał jest wolny od wad prawnych;

d) materiał nie jest przedmiotem trwającej umowy licencyjnej z innym wydawnictwem.

Jeśli którekolwiek z oświadczeń okaże się nieprawdziwe, dostarczający materiał zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez wydawcę w związku z wykorzystaniem materiału oraz zaspokoić powstałe z tego powodu roszczenia osób trzecich, które zostaną potwierdzone ugodą lub wyrokiem sądowym.

II. Przyjęcie do publikacji

§ 6.

Redakcja publikuje tylko wybrane materiały.

§ 7.

Redakcja decyduje o publikacji materiału w terminie 6 miesięcy od jego otrzymania. Jeśli autor nie otrzymał decyzji w tym terminie, traktuje się to jak odmowę przyjęcia do publikacji.

§ 8.

Jeśli przed otrzymaniem decyzji o publikacji autor opublikował lub zgodził się na publikację materiału w innym wydawnictwie, powinien niezwłocznie poinformować o tym redakcję, co skutkuje wycofaniem materiału z kolejki oczekujących na publikację.

III. Umowa licencyjna

§ 9.

Przyjęcie materiału do publikacji skutkuje zawarciem między autorem i wydawcą umowy licencyjnej. Umowa staje się wiążąca od dnia, w którym redakcja poinformowała autora, że materiał przyjęto do publikacji.

§ 10.

Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, autor udziela wydawcy licencji na korzystanie z materiału na określonych niżej zasadach (standardowa licencja Histmag.org):

1. Autor udziela wydawcy licencji na korzystanie z materiału na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie egzemplarzy utworów techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz zapisu magnetycznego;

b) wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utworów;

c) publiczne udostępnianie utworu, w tym jego wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, importowanie i reemitowanie;

d) publiczne udostępnianie utworów w sposób pozwalający każdemu korzystać z nich w dowolnie wybranym czasie i miejscu.

2. Autor udziela licencji nieodpłatnie.

3. Autor udziela licencji bez ograniczeń terytorialnych.

4. Autor udziela licencji na czas trwania praw autorskich do materiału, bez prawa wcześniejszego wypowiedzenia.

5. Licencja obejmuje zgodę na wykonywanie praw zależnych do opracowań materiału.

6. Licencja obejmuje prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z materiału, w tym udostępnianie materiału na zasadach nieodpłatnej licencji publicznej.

IV. Publikacja materiału

§ 11.

Materiały są udostępniane w serwisie na publicznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-SA 3.0).

§ 12.

Jeśli autor opublikowanego materiału zamierza opublikować lub udzielić zgody na opublikowanie go w innym miejscu, prosi się go, by dodał w nim wzmiankę informującą, że materiał pierwotnie opublikowano w serwisie Histmag.org, a jeśli materiał ma być opublikowany w Internecie, również aktywny odnośnik do pierwotnej publikacji.

§ 13.

1. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i redakcji materiału przed publikacją.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian obejmujących dodanie i/lub zmianę tytułu i śródtytułów, skróty, zmiany kompozycji oraz dodanie i/lub zmianę materiału ilustracyjnego.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo wykorzystania fragmentów materiału, także bez uwidocznienia nazwiska autora, w celach promocji i reklamy serwisu.

§ 14.

1. Wydawca może w każdym czasie usunąć materiał z serwisu.

2. Wydawca usuwa z serwisu materiały naruszające prawo.

3. Wydawca może usunąć materiał na żądanie autora, jeśli poparł je ważnym powodem dotyczącym jego interesów twórczych. Za taki powód nie uznaje się zwykłych konsekwencji opublikowania materiału, jak krytyka lub kontrowersje, nawet jeśli są dla autora uciążliwe.

V. Postanowienia końcowe

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o umowach licencyjnych.

§ 16.

Regulamin staje się wiążący z dniem jego opublikowania.

§ 17.

Wydawca zastrzega prawo zmian w regulaminie. Zmiany te są ogłaszane w serwisie i stają się wiążące z dniem ich opublikowania.

REKLAMA
Komentarze

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone