Autor: Redakcja
Tagi: Redakcyjne
Opublikowany: 2008-05-02 17:45
Licencja: wolna licencja

Regulamin publikacji w serwisie internetowym Histmag.org

Ostatnia edycja: 28 stycznia 2015 r.

§ 1.

Regulamin niniejszy określa zasady publikacji nadesłanych materiałów dziennikarskich w serwisie internetowym Histmag.org.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie mówi się o:

a) autorze – należy przez to rozumieć twórcę nadesłanego materiału;

b) materiale – należy rozumieć przez to utwór, w tym w szczególności tekst, obraz lub nagranie, które zostało przekazane redakcji serwisu w celu opublikowania;

c) serwisie – należy przez to rozumieć serwis Histmag.org;

d) redakcji – należy przez to rozumieć redakcję serwisu;

e) wydawcy – należy przez to rozumieć wydawcę serwisu.

§ 3.

Przekazanie redakcji materiału do publikacji uważa się za tożsame z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4.

Redakcja może odmówić publikacji przekazanego materiału, jeśli ten:

a) nie przedstawia oczekiwanej wartości merytorycznej;

b) uchybia standardom dziennikarskiej rzetelności lub zasadom etyki mediów;

c) nie ma nic wspólnego z tematyką serwisu lub nie zgadza się z jego linią programową;

d) zawiera treści sprzeczne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiał powinien zostać przygotowany zgodnie ze wskazówkami, znajdującymi się w menu portalu w dziale: „Współpraca”.

§ 5.

1. Przed opublikowaniem materiału redakcja ma prawo ingerować w treść materiału, dokonując w nim niezbędnych poprawek korektorskich i redakcyjnych. 2. Autor może najpóźniej w chwili przekazania materiału zastrzec, że nie zgadza się na ingerencje w jego treść; w takim przypadku redakcja może odmówić opublikowania materiału. 3. Jeśli materiał wymagał wielu głębokich poprawek redakcyjnych, jego opublikowanie może zostać uzależnione od uznania przez autora, że osoba dokonująca tych poprawek jest współautorem ostatecznej wersji materiału. 4. Już po opublikowaniu redakcji wolno ingerować w materiał tylko o tyle, o ile służy to usunięciu oczywistych pomyłek merytorycznych oraz błędów i usterek redakcyjnych, które powinny były zostać usunięte przed opublikowaniem. Redakcji wolno też wprowadzić do opublikowanego materiału poprawki, których żąda autor.

§ 6.

1. Przekazując materiał redakcji, autor udziela jej nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z tego materiału na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie egzemplarzy materiału technikami drukarskimi i reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego i zapisu na nośnikach optycznych oraz znanymi aktualnie technikami cyfrowymi;

b) wprowadzanie egzemplarzy materiału do obrotu – ich sprzedaż, najem lub użyczenie;

c) rozpowszechnianie materiału – jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie lub odtworzenie; nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

a także prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z materiału.

  1. Autor może najpóźniej w chwili przekazania materiału zastrzec, że udziela redakcji licencji na korzystanie z niego w zakresie innym niż ten, o którym mowa w pkt. 1. W takim przypadku redakcja może odmówić opublikowania materiału.
  2. Materiały są publikowane w serwisie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0). Pełny tekst licencji – w brzmieniu, w jakim będzie ona wiążąca dla materiałów publikowanych w serwisie – znajduje się pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode.
  3. Jeśli w sytuacji, o której mowa w pkt. 2 redakcji udzielono nie dość szerokich praw bądź jeśli przemawiają za tym inne wyjątkowo ważne powody, redakcji wolno opublikować materiał na innej licencji lub z zastrzeżeniem wszelkich praw.

§ 7.

Redakcja publikuje sprostowania zgodnie z przepisami Prawa prasowego.

§ 8.

1. Przekazanie redakcji materiału jest tożsame ze złożeniem przez przekazującego oświadczenia o tym, że jest on autorem materiału i cieszy się pełnią praw autorskich do niego, a także że materiał wolny jest od wszelkich wad prawnych. Jeśli oświadczenie to okaże się w którejkolwiek części nieprawdziwe i jeśli skutkiem tego wydawca poniesie szkodę, przekazujący materiał będzie obowiązany szkodę tę naprawić. 2. W przypadku gdyby autor zechciał opublikować materiał w innym miejscu, niż nasz serwis, prosimy o zastosowanie zasad przedruku na wolnej licencji, umieszczonych pod opublikowanym materiałem w serwisie Histmag.org:

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod zdjęciami, lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: "redakcja@histmag.org":mailto:redakcja@histmag.org .

§ 9.

1. Redakcja usuwa z serwisu materiały, o których powzięła wiarygodną informację, że naruszają prawa autorskie osób trzecich lub z innych względów ich publikowanie sprzeciwia się prawu. 2. Redakcja może usunąć materiał na żądanie jego autora, jeśli żądanie to poparto wskazując ważny powód. Za ważny powód nie może zostać poczytana żadna ze zwykłych konsekwencji opublikowania materiału, chociażby nawet była ona niedogodna dla autora. W szczególności nie poczytuje się za ważny powód tego, że materiał stał się przedmiotem ostrej krytyki.

§ 10.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i zobowiązuje się informować o nich na stronach serwisu.

Dano w Bytomiu, dn. 1 października 2012 r.

Śledź nas!
Komentarze
lub zaloguj się za pośrednictwem konta Google

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Polecamy artykuł...
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
telefon: 798 537 653
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy