Autor: Redakcja
Tagi: Matura: historia, Uczniowie
Opublikowany: 2018-02-08 23:25
Licencja: wolna licencja

Matura historia 2018 – test: odpowiedzi, rozwiązania [WSZYSTKIE ODPOWIEDZI]

Matura historia 2018 za nami! W tym miejscu prezentujemy gotową, pełną listę odpowiedzi i rozwiązania części testowej – poziom rozszerzony. W Histmag.org sprawdzisz, jak poszedł Ci test na maturze z historii!
Tekst ma więcej niż jedną stronę!
Strona 1
Strona 2

Matura historia 2018 arkusze CKE – POBIERZ ARKUSZE

Matura historia 2018 – klucze odpowiedzi (poziom rozszerzony):

Matura historia 2018 – odpowiedzi

Zadanie 1.

1. F

2. P

3. P

Zadanie 2.1.

Rozstrzygnięcie: nie przedstawia

Uzasadnienie: źródło 1 mówi o Aleksandrze Wielkim, króla Macedonii (północna Grecja), który podbił państwo perskie razem z Egiptem. Na mapie nie zaznaczano ani Macedonii, ani Egiptu, dlatego nie przedstawia ona państwa Aleksandra

Zadanie 2.2.

B

Zadanie 3.1.

Polityk: Juliusz Cezar

Uzasadnienie:

  • pełnił funkcję konsula czterokrotnie, trzeci i czwarty raz bez wymaganej przerwy 10 lat
  • pełnił funkcję dyktatora dożywotnio, a nie zgodnie z regułami przez sześć miesięcy

Zadanie 3.2.

1. F 2. F 3. P

Zadanie 4.

Rozstrzygnięcie: A

Nazwa: islam

Wiek: VII

Zadanie 5.1.

Fragment 1 - Pepin Mały

Fragment 2 - Karol Młot

Fragment 3 - Karol Wielki

Zadanie 5.2.

Ponieważ na mocy Traktatu w Verdun w 843 roku synowie cesarza Ludwika Pobożnego podzielili się rządami w państwie Franków: Lotar otrzymał część centralną i tytuł cesarza, Ludwik Niemiecki państwo wschodniofrankijskie a Karol Łysy państwo zachodniofrankijskie

Zadanie 6.

Rozstrzygnięcie: tak, świadczyło o osłabieniu pozycji monarchy

Uzasadnienie: prawo do bicia monety było jednym z regaliów, czyli praw należących do monarchy. Moneta zaprezentowana w źródle 2 została wydana przez palatyna Sieciecha (o czym świadczy napis na awersie), który był możnowładcą, ale nie władcą - rościł sobie tym samym prawa do władzy monarszej.

Zadanie 7.1.

Rozstrzygnięcie: Nie

Uzasadnienie: pierwsze źródło dotyczy ataku na Konstantynopol w czasie IV krucjaty (1204), natomiast mapa ze źródła drugiego pokazuje zdobycie Jerozolimy w czasie I krucjaty (1099), o czym świadczą zaznaczone obiekty (np. Kościół św. Grobu) oraz nazwiska dowódców

Zadanie 7.2.

B

Zadanie 8.

Rozstrzygnięcie: B

Uzasadnienie: źródła pierwsze mówi o architekturze barokowej. Spośród dwóch fotografii A przedstawia architekturę gotycką, a B barokową - jej cechami szczególnymi są rozczłonkowane gzymsami płaszczyzny, zwielokrotnione pilastry i półkolumny na fasadzie, kartusz nad wejściem.

Zadanie 9.1.

Rozstrzygnięcie: Tak

Uzasadnienie: pierwsze źródło opisuje spory przed pierwszą wolną elekcją w 1573 roku, w czasie której interrexem był prymas Uchański. W jej wyniku wybrano Henryka Walezego, wówczas brata króla francuskiego (wspomnianego w drugim źródle).

Zadanie 9.2.

Elekcja viritim polegała na tym, że w wyborze monarchy mógł wziąć udział każdy szlachcic

Zadanie 9.3.

Konstytucja 3 Maja

Zadanie 10.1

1. P 2. F 3. F

Zadanie 10.2

1. Stanisław Żółkiewski - Kłuszyn – Moskwa 2. Jan Karol Chodkiewicz – Kircholm 3. Jan Sobieski – Wiedeń, Lwów, Chocim

Zadanie 11.

Uniwersał połaniecki został wydany w czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku przez Tadeusza Kościuszkę. Miał na celu pozyskanie dla insurekcji chłopów, obiecując im opiekę ze strony państwa (Rządu Krajowego) oraz dając wolność osobistą.

Zadanie 12.1.

Utworzenie Księstwa Warszawskiego

Zadanie 12.2.

W symbolice medalu nawiązano do zjazdu gnieźnieńskiego z 1000 r., aby podkreślić wielką wagę utworzenia Księstwa Warszawskiego i nawiązać do uniwersalistycznej wizji Europy Ottona III, którą w 1807 r. miał reprezentować Napoleon Bonaparte - stąd wykorzystanie napisu „stare piękno przywrócone” oraz wymienienie Napoleona i Fryderyka Augusta zaraz przy imionach Ottona i Bolesława Chrobrego, uczestnikach owego zjazdu.

Wesprzyj nasz portal kupując w sklepie Histmag.org:

Zadanie 13.1.

Powstanie listopadowe (detronizacja cara Mikołaja)

Zadanie 13.2.

Rozstrzygnięcie: banknot A

Uzasadnienie: banknot B zawiera w górnej części herb z rosyjskim dwugłowym orłem, natomiast banknot A herb z Orłem Białym i litewską Pogonią. Autorzy banknotu A nawiązywali do suwerenności (z którą wiązała się detronizacja cara), a autorzy banknotu B akcentowali podporządkowanie Rosji.

Zadanie 14.

Powstanie styczniowe i wojna secesyjna

Zadanie 15.

A. Louis Pasteur

Uzasadnienie: Louis Pasteur był biologiem, m.in. wynalazcą szczepionki na wściekliznę - do tego odkrycia nawiązuje karykatura, przedstawiająca badacza kłującego za pomocą strzykawki wściekłego psa toczącego pianę z pyska.

Zadanie 16.

Tekst jest krytyką ideologii marksistowskiej

Uzasadnienie: marksizm zakłada, że w społeczeństwie instnieją dwie klasy - wyzyskujący i wyzyskiwacze, bogaci i biedni, którzy toczą ze sobą walkę. Tekst źródłowy argumentuje coś przeciwnego: walka ta nie jest prawdą, a bogaci i biedni mogą ze sobą współpracować.

Zadanie 17.

Nazwa sojuszu: Ententa - Trójporozumienie

Uzasadnienie: głównymi członkami Ententy były Francja, Rosja i Wielka Brytania - przedstawiają ją trzy postacie kobiece, posiadające atrybuty charakterystyczne dla tych państw (od lewej): Marianna w czapce frygijskiej (Francja), kobieta w koronie carskiej i z krzyżem prawosławnym (Rosja) oraz kobieta z kotwią, symbolizującą potęgę morską (Wielka Brytania)

Zadanie 18.

Nazwa wydarzenia: bitwa warszawska (cud nad Wisłą) Rok: 1920

Zadanie 19.

1. P 2. F 3. F

Zadanie 20.

Rozstrzygnij, który fragment pochodzi z konstytucji uchwalonej w okresie rządów

sanacji; podaj stosowaną w historiografii nazwę tej konstytucji i rok jej uchwalenia.

Rozstrzygnięcie: fragment 3

Nazwa: konstytucja kwietniowa Rok: 1935

Zadanie 21.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zaprezentowany obraz jest charakterystyczny dla sztuki

C. kubizmu.

Zadanie 22.

Każdemu fragmentowi tekstu ze źródła 2. przyporządkuj jedno z terytoriów oznaczonych

na mapie literami A–D. Odpowiedzi zapisz poniżej.

Fragment 1. – D

Fragment 2. – B

Fragment 3. – A

Zadanie 23.

Rozstrzygnij, czy zarzuty sformułowane w źródle 3. były słuszne. Odpowiedź uzasadnij,

odwołując się do źródeł 1. i 2.

Rozstrzygnięcie: zarzuty słuszne

Uzasadnienie: Zarzuty przedstawione w źródle 3. są słuszne, gdyż jak możemy przeczytać w źródle 2., „Zwierzchnicy trzech rządów uważają, że wschodnia granica Polski powinna biec wzdłuż linii Curzona”, pominięta została tu więc opinia polskiego przedstawicielstwa, co narusza określone w Karcie atlantyckiej zapisy dot. możliwości wprowadzania zmian terytorialnych. Ponadto w źródle 2. wymieniona jest kwestia utworzenia Polskiego Rządu

Tymczasowego Jedności Narodowej, która znów bez udziału przedstawicielstwa polskiego naruszyła zapis z Karty dot. wolnego wyboru formy rządów przez lud.

Zadanie 24.

Do każdego opisu konfliktu lub kryzysu dopisz jego nazwę stosowaną w historiografii.

Opis 1. – kryzys kubański

Opis 2. – blokada Berlina

Opis 3. – wojna wietnamska

Opis 4. – wojna koreańska

Opis 5. – wojna sześciodniowa

Zadanie 25.1.

Oba źródła odnoszą się do wydarzeń, do których doszło

D. w grudniu 1981 r.

Uzasadnienie: Źródła odnoszą się do wydarzeń z grudnia 1981 r. W źródle 1. znajduje się odniesienie do pracy górników i nazwa „Wujek”, co ma związek z pacyfikacją kopalni „Wujek”, która miała miejsce właśnie w tym okresie. W źródle 2. widoczny jest napis „WRONA”, co stanowi odniesienie do utworzonej w grudniu 1981 r. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w skrócie WRON.

Zadanie 25.2.

Oba źródła prezentują negatywny stosunek względem informacji przedstawianych w telewizji. W wierszu występuje wers „Trzech oplują wieczorem w dzienniku”, co jest negatywnym przedstawieniem programu Dziennik Telewizyjny. Z kolei rysunek jest karykaturą telewizji-tuby propagandowej WRON.

Matura historia 2018 arkusze CKE – POBIERZ ARKUSZE

Matura historia 2018 – klucze odpowiedzi (poziom rozszerzony):

Polecamy książkę: „Historia. Poradnik maturalny”

Sebastian Adamkiewicz, Karolina Sikała
„Historia. Poradnik maturalny”
Okładka: miękka
Liczba stron: 160
Format: 135x200
Redakcja: Michał Świgoń
ISBN: 978-83-62329-12-0

Tekst ma więcej niż jedną stronę!
Strona 1
Strona 2
Śledź nas!
Komentarze
lub zaloguj się za pośrednictwem konta Google

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
telefon: 692 929 681
m.swigon@histmag.org
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
redakcja@histmag.org
telefon: 798 537 653
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy