Opublikowano
2011-09-08 15:01
Licencja
Prawa zastrzeżone

Wytyczne dla autorów artykułów popularnonaukowych

W „Histmag.org” publikujemy z zasady artykuły popularnonaukowe. Mają one swoją specyfikę, stawiając przed autorem konkretne wymagania. Poniżej prezentujemy zestaw wytycznych, których przestrzeganie jest pierwszym i podstawowym warunkiem publikacji – teksty, które nie spełniają tych warunków, są odsyłane do poprawki lub odrzucane.


I. Artykuły popularnonaukowe

Jako przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców i mające dawać przyjemność z czytania, artykuły popularnonaukowe powinny być napisane przystępnym, żywym, potoczystym językiem – autor musi mieć stale na uwadze, że jego zadaniem jest zafascynowanie Czytelnika prezentowanym przez siebie tematem i niedopuszczenie do znużenia lekturą. Oznacza to m.in., że:

 • Artykuł musi posiadać zwracający uwagę tytuł.
 • Pod tytułem musi znajdować się lead, czyli dwu- lub trzyzdaniowe wprowadzenie, którego zadaniem jest przykuć uwagę Czytelnika, zainteresować Go i skłonić do przeczytania całości artykułu. Lead musi być możliwie krótki i dynamiczny (2–3 zdania proste, najwyżej pojedynczo złożone) i zawierać najciekawszą myśl zawartą w tekście, jego streszczenie bądź krótki cytat. Nie powinien mieć więcej niż 300 znaków.
 • Tekst musi mieć śródtytuły (co 2–3 tys. znaków, w tekstach do 5 tys. znaków częściej), przy czym pierwszy z nich nie może znajdować się bezpośrednio pod leadem.
 • Każdy artykuł musi zawierać kompletną bibliografię wykorzystanych prac (według wytycznych zamieszczonych poniżej).
 • W artykule nie należy natomiast stosować ani przypisów bibliograficznych, ani rzeczowych, ani filologicznych. Pochodzenie każdego cytatu musi być podane na jego końcu w nawiasie okrągłym, w którym znajdować się powinien inicjał imienia autora cytowanej pracy (lub źródła), jego nazwisko oraz skrócony tytuł tejże pracy zapisany kursywą po przecinku.
 • Specjalistyczne terminy i wyrażenia obcojęzyczne pojawiające się w tekście powinny zostać objaśnione w załączonym słowniczku (można w nim umieścić również krótkie biogramy postaci historycznych wzmiankowanych w artykule).
 • Długość artykułu popularnonaukowego powinna zamykać się w przedziale od 5 do 15 tys. znaków (łącznie ze spacjami), zaś maksymalna i nieprzekraczalna długość pojedynczego tekstu to 18 tys. znaków. Możliwa jest publikacja materiałów kilkuczęściowych, w takim przypadku jednak najlepiej jest, gdy każda część stanowi samodzielną całość, którą można czytać również w oderwaniu od pozostałych.

Artykuł popularnonaukowy nie powinien opierać się na tak zwanej taniej sensacji, a przystępność i atrakcyjność nie może oznaczać braku rzetelności. Autor tekstu zobowiązany jest do wykorzystania możliwie szerokiej naukowej i popularnonaukowej literatury przedmiotu – szczególnie tej najbardziej aktualnej. Popularnonaukowa forma nie może usprawiedliwiać błędów rzeczowych, terminologicznych i innych.

II Nota biograficzna

Jeśli nadesłany artykuł ma być pierwszą pracą opublikowaną przez jej autora w „Histmag.org”, do tekstu załączona powinna być nota biograficzna zawierająca stopień lub tytuł naukowy (albo informację o roku studiów), nazwę macierzystej jednostki naukowej (lub ukończonej uczelni) oraz główne zainteresowania badawcze autora. Oczywiście można również wymienić tytuły najważniejszych prac w swoim dorobku, podać informacje na temat członkostwa w stowarzyszeniach lub kołach naukowych oraz otrzymanych nagród i wyróżnień, a także uwzględnić innego rodzaju wiadomości na swój temat.

III Zalecenia edytorskie

 1. Artykuły prosimy przesyłać w formatach .doc, .docx oraz .odt.
 2. Tekst powinien być sformatowany według następujących wytycznych:
  1. Format strony: A4;
  2. Marginesy: 2,5 cm z każdej strony;
  3. Krój pisma: Times New Roman o rozmiarze 12 punktów;
  4. Wyrównanie: do obu stron;
  5. Interlinia: 1,5;
  6. Śródtytuły powinny być wyraźnie zaznaczone w tekście poprzez zapisanie w oddzielnej linijce pismem wytłuszczonym, ewentualnie z użyciem większego rozmiaru liter.
  7. Cytaty ze źródeł oraz opracowań nie dłuższe niż dwuzdaniowe powinny być wzięte w cudzysłów, dłuższe zaś powinny znaleźć się w wydzielonym akapicie nie ujętym w cudzysłów i złożonym pismem prostym o rozmiarze 10 pkt.
  8. Tytuły powinny być wzięte w cudzysłów drukarski: „”.
  9. Wielokropki oznaczające skrót cytatu oraz wtrącenia do jego treści pochodzące od autora artykułu winny być umieszczone w nawiasie kwadratowym i zapisane pismem prostym, np.: „Przykładowy cytat [...] dalszy ciąg cytatu”. Opuszczenia na początku i końcu cytatów nie powinny być oznaczane.
 3. Ewentualne ilustracje do artykuły nie powinny być wklejane bezpośrednio do dokumentu elektronicznego, lecz należy je dołączyć w osobnych plikach (.jpg, .png lub .gif), a w tekście oznaczyć jedynie preferowane miejsce wstawienia grafiki bądź fotografii oraz dodać stosowny podpis.
  1. Każda ilustracja musi być opatrzona informacją o jej pochodzeniu. W przypadku plików pochodzących z serwisów internetowych należy podać dokładny adres podstrony, na której znajdowała się pierwotnie dana fotografia czy grafika. Nie może być to bezpośredni link do samej ilustracji ani adres strony głównej. W przypadku zdjęć znajdujących się na Wikipedii powinien to być odnośnik typu: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Titan-crystal_bar.JPG, nie zaś http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Titan-crystal_bar.JPG lub też http://pl.wikipedia.org.
 4. Bibliografię należy sporządzać według przedstawionych poniżej wzorców.
  1. Spis prac powinien być posortowany alfabetycznie według nazwisk autorów wykorzystanych prac.
  2. Należy podawać pełne imiona autorów i redaktorów wykorzystanych prac.
  3. Informacje o redaktorach, autorach opracowań itd. należy podawać w brzmieniu takim jak w wykorzystanej pracy.
  4. W przypadku artykułów z czasopism i prac zbiorowych należy podawać zakres stron, na których znajduje się ów artykuł.
  5. Przed miejscem i rokiem wydania należy podać nazwę wydawcy.
  6. Jeśli wykorzystana została praca w wydaniu rozszerzonym lub jakkolwiek zmienionym w stosunku do poprzednich, informację o tym należy umieścić przed nazwą wydawcy.

Przykładowe opisy bibliograficzne:

Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia ab anno 1507 ad annum 1795, t. 11, Sprawy wojenne króla Stefana Batorego. Dyjaryjusze, relacyje, listy i akta z lat 1576–1586, zebrał i wydał Ignacy Polkowski, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1887.

Mirosław Nagielski, Kozacy w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej w I połowie XVII wieku, [w:] Od Żółkiewskiego i Kosińskiego do Piłsudskiego i Petlury. Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX wieku, redakcja naukowa Janusz Wojtasik, Akademia Obrony Narodowej. Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa 2000, s. 35–55.

Władysław Andrzej Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje kozaczyzny do 1648 roku, Wyd. Literackie, Kraków 1984, s. 34–35.

Radosław Sikora, Jak Polacy Moskwę spalili…, [w:] Kresy.pl, 29 marca 2014 [dostęp: 2 sierpnia 2014], <http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,rzeczpospolita?zobacz/jak-polacy-moskwe-spalili>.

Władysław Tomkiewicz, O składzie społecznym i etnicznym kozaczyzny ukrainnej na przełomie XVI i XVII wieku, „Przegląd Historyczny”, t. 37 (1948), s. 249–260.

Powyższe wymagania weszły w życie 16 września 2011 roku i zostały doprecyzowane 19 lipca 2015 roku. Nie obowiązują one autorów, których artykuły zostały przyjęte do publikacji przed tym terminem.

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Redakcja

Redakcja Histmag.org

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org