Autor: Reklama
Tagi: Reklamy, Książki
Opublikowany: 2010-12-06 19:31
Licencja: wszystkie prawa zastrzeżone

K. Liedel „Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa” (informacja)

Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi państwami w kontekście zapewniania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Terroryzm ze względu na swój charakter, tj. niezwykłą dynamikę, zdolność szybkiego ewoluowania i dostosowywania się do środków bezpieczeństwa stosowanych przez państwa, jest zagrożeniem szczególnie trudnym w zwalczaniu.
REKLAMA
Krzysztof Liedel,
40 zł
Liczba stron: 224,
Format: B5,

Terroryzm międzynarodowy jest ponadto zjawiskiem, które rozpatrywać – podobnie jak zwalczać – należy co najmniej w dwóch wymiarach:

– bezpośrednich konsekwencji w postaci ofiar w ludziach oraz strat materialnych,

– konsekwencji o charakterze politycznym.

Pierwszy wymiar skutków ataków terrorystycznych nie wymaga szczegółowego omawiania. Więcej uwagi należy poświęcić wymiarowi drugiemu. Z punktu widzenia państwa jest on wyjątkowo istotny – zaburza bowiem relacje społeczne, a zwłaszcza relacje pomiędzy rządem i społeczeństwem. Niezależnie od tego, jak zmienia się rola państwa w stosunku do społeczeństwa, w związku z liberalizacją większości reżimów politycznych na świecie, jednym z podstawowych zobowiązań rządów jest zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania porządku publicznego na terytorium kraju.

W sytuacji, w której rząd, a także kierowane przez niego służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, dopuszczają do zaistnienia ataku terrorystycznego, podważone zostaje zaufanie społeczne do rządzących w najbardziej podstawowej kwestii. Dlatego też dla zachowania stabilności politycznej państwa oraz ze względu na konieczność zapewnienia stosownej ochrony swoim obywatelom muszą powstawać wydajne systemy przeciwdziałania terroryzmowi.

Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie powstawania polskiej strategii i polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożenia, jakim jest terroryzm międzynarodowy. Odbiciem procesu zmian w obszarze polskiej polityki i strategii bezpieczeństwa było powstawanie systemu przeciwdziałania terroryzmowi międzynarodowemu w Polsce odpowiadającego wymogom współczesnych realiów międzynarodowych. W pierwszej części pracy przedstawiony został terroryzm jako zjawisko zagrażające współczesnym państwom. Analizie poddane zostały różne metody definiowania terroryzmu, kształt optymalnego systemu przeciwdziałania terroryzmowi, a także konieczność wielopłaszczyznowego podejścia do zwalczania terroryzmu.

Druga część publikacji skupiona jest przede wszystkim wokół zagadnień związanych ze współczesnym pojmowaniem bezpieczeństwa oraz zagrożeń, z którymi mierzyć się muszą współczesne państwa funkcjonujące w otoczeniu międzynarodowym. Trzecia część publikacji dotyczy kwestii związanych z kształtowaniem polskiej polityki bezpieczeństwa oraz systemu przeciwdziałania terroryzmowi przed 2001 rokiem – w okresie, kiedy Polska angażowała się w działania w tym zakresie przede wszystkim ze względu na swoje zobowiązania międzynarodowe i aktywność na arenie międzynarodowej, a nie ze względu na realność zagrożenia własnego kraju. Analizie poddane zostały tutaj zobowiązania i deklaracje polityczne, aktywność międzynarodowa oraz krajowa (prawna i organizacyjna) Rzeczypospolitej Polskiej.

Część czwarta publikacji, najszersza, poświęcona została okresowi po 2001 roku, w którym to czasie terroryzm stał się przedmiotem zainteresowania polskiego rządu ze względu na realność tego zagrożenia dla państwa. Niebezpieczeństwo to płynęło ze strony ugrupowań terrorystycznych oraz coraz większego popularyzowania tej metody realizacji celów politycznych. Ze względu na bogactwo rozwiązań organizacyjno-prawnych i politycznych w tym okresie – część czwarta pracy w obszerny sposób przedstawia ewolucję systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Podobnie, jak w części trzeciej, w części czwartej analizie poddane zostały zobowiązania i deklaracje polityczne, aktywność międzynarodowa oraz wewnętrzna (prawna i organizacyjna) RP w odpowiednim okresie.

System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce po dzień dzisiejszy nie uzyskał kształtu, który zapewniałby istnienie prawnych, funkcjonalnych i organizacyjnych ram efektywnego przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. Ta luka w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa wymaga wypełnienia.

Niniejsza publikacja służyć ma udzieleniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego praktyka w zakresie budowy systemu bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do zagrożeń terrorystycznych nie nadąża za potrzebami w tym zakresie oraz jakie działania powinny zostać podjęte, aby system przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce uczynić efektywnym.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny 1.1. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 1.2. Zagrożenia ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego – terroryzm jako zagrożenie o charakterze asymetrycznym 1.3. Współczesna postać terroryzmu – problemy definicyjne 1.4. Globalny charakter zagrożenia terroryzmem międzynarodowym 1.5. Zamachy 11 września 2001 roku jako przełomowa data dla percepcji zagrożeń terrorystycznych

Podsumowanie

Rozdział 2. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa 2.1. Wielopłaszczyznowość zwalczania terroryzmu

2.1.1. Działania na płaszczyźnie politycznej

 2.1.2. Działania na płaszczyźnie prawnej

2.1.3. Działania na płaszczyźnie policyjnej

2.1.4. Działania na płaszczyźnie wywiadowczej

2.1.5. Działania na płaszczyźnie militarnej 2.2. Elementy systemu przeciwdziałania terroryzmowi

2.2.1. Rozpoznanie

2.2.2. Profilaktyka

2.2.3. Zwalczanie terroryzmu

2.2.4. Minimalizacja i likwidacja skutków ataków terrorystycznych

Podsumowanie

Rozdział 3. Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element strategii działań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001 3.1. Płaszczyzna polityczna przeciwdziałania terroryzmowi – dokumenty determinujące obraz polskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1989–2001 3.2. Działania na płaszczyźnie prawnej 3.3. Działania na płaszczyźnie policyjnej 3.4. Działania na płaszczyźnie militarnej 3.5. Działania na płaszczyźnie wywiadowczej 3.6. Minimalizacja i likwidacja skutków ataków terrorystycznych 3.7. Działania podejmowane przez Polskę na arenie międzynarodowej

3.7.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych

3.7.2. Rada Europy

3.7.3. Inne organizacje międzynarodowe

3.7.4. Działania na rzecz wzmocnienia reżimu prawno-międzynarodowego w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi

Podsumowanie

 

Rozdział 4. Zwalczanie terroryzmu jako środek zapewniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 11 września 2001 roku 4.1. Płaszczyzna polityczna – dokumenty determinujące obraz polskiej polityki bezpieczeństwa po 11 września 2001 roku 4.2. Działania na płaszczyźnie prawnej 4.3. Budowanie systemu przeciwdziałania terroryzmowi na poziomie krajowym

4.3.1. Koordynacja przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce

4.3.2. Rozpoznanie

4.3.3. Profilaktyka

4.3.4. Zwalczanie 4.4. Likwidacja i minimalizacja skutków ataków terrorystycznych

4.4.1. Podmioty systemu zarządzania kryzysowego

4.4.2. Stopnie alarmowe

4.4.3. Inne podmioty 4.5. Działania podejmowane w ramach współpracy międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania terroryzmowi

4.5.1. Afganistan

4.5.2. Irak

4.5.3. Działania na forum ONZ

4.5.4. Działania na forum Unii Europejskiej

4.5.5. Działania na forum NATO

4.5.6. Działania na forum Rady Europy

4.5.7. Działania na forum OBWE

4.5.8. Umowy i porozumienia międzynarodowe

Podsumowanie

Zakończenie

Zobacz też inne tytuły specjalistyczne, wydane przez Wydawnictwo Difin.

REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy