Opublikowano
2018-01-23 12:36
Licencja
Prawa zastrzeżone

Wykrywacz metali: nowe prawo w Polsce a poszukiwania zabytków

Od tego roku nielegalne poszukiwanie zabytków nie jest już wykroczeniem, a przestępstwem – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej dyr. Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN dr hab. Katarzyna Zalasińska. Dodała, że trzeba edukować i uświadamiać, jakie zagrożenia może nieść niewłaściwe poszukiwanie zabytków. Jak nowe prawo w Polsce wpływa na poszukiwania zabytków z wykrywaczem metalu?


Wykrywacz metali a prawo w Polsce

PAP: Jakie zmiany zaszły w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1 stycznia 2018 r.?

Katarzyna Zalasińska: 1 stycznia zmieniły się m.in. przepisy dotyczące kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków – dotąd było to wykroczenie, obecnie – przestępstwo. Jest to o tyle istotna zmiana, że np. wielu nielegalnych poszukiwaczy zabytków to osoby wykształcone, niekiedy pełniące funkcje publiczne, np. funkcjonariusze służb mundurowych, urzędnicy czy nauczyciele. Dla nich skazanie za przestępstwo oznacza niemożność wykonywania zawodu, więc jest to bardzo dotkliwa kara. Warto dodać, że w przepisach nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie dotychczasowych obowiązków i zasad odnośnie poszukiwania zabytków. One są w identycznym brzmieniu od 2003 r., czyli od momentu, w którym obowiązująca ustawa została uchwalona.

PAP: Ile jest w Polsce osób, które zajmują się poszukiwaniem zabytków za pomocą detektorów, ilu wśród nich to nielegalni poszukiwacze?

K.Z.: Szacuje się, że takich osób, które w miarę regularnie poszukują zabytków za pomocą detektorów, jest ok. 100 tys. Z czego pozwolenia na poszukiwanie rocznie uzyskuje średnio 100 osób w skali kraju. Jest więc tutaj znaczny rozdźwięk między osobami, które poszukują zabytków, a tymi które robią to legalnie, a więc mają stosowne zezwolenie.

poszukiwanie zabytków z detektorem Poszukiwanie zabytków (fot. Bryan Ledgard, opublikowano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0 Ogólny).

PAP: Co ministerstwo planuje zrobić, aby więcej osób legalnie poszukiwało zabytki?

K.Z.: Przygotowujemy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa cały program działań edukacyjnych, które będą prowadzone w 2018 r. Prawdopodobnie rozpocznie się w marcu, chcemy również włączyć do współpracy wojewódzkich konserwatorów zabytków. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli bardzo konkretnie poinformować o terminach i konkretnych działaniach, które przez nas będą podejmowane. Te działania podejmują już muzea, a więc poszczególne działania jednostkowe już mają miejsce, ale powinna to być systemowa kampania w skali całego kraju.

Zadaniem, które stoi teraz przed MKiDN, jest podnoszenie świadomości wśród poszukiwaczy zabytków, jakie warunki muszą spełniać takie poszukiwania. W związku z tym potrzebne jest stworzenie płaszczyzny współpracy ze środowiskiem poszukiwaczy, muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, organami ochrony zabytków, specjalistami, archeologami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów edukacyjnych. Chcemy skoncentrować swoje działania na edukowaniu oraz uświadamianiu, jakie zagrożenia może nieść niewłaściwe poszukiwanie zabytków.

PAP: Jakie to zagrożenia?

K.Z.: Niewłaściwie prowadzone poszukiwania mogą być zagrożeniem dla dziedzictwa archeologicznego, gdyż wyrwane z warstwy kulturowej pojedyncze zabytki tracą wartość informacyjną, stają się dawnymi gadżetami, tracą tzw. kontekst archeologiczny. Właśnie oryginalne otoczenie jest tą najcenniejszą wartością dla zabytku, ponieważ jest źródłem informacji, które w przypadku niewłaściwie prowadzonych poszukiwań są bezpowrotnie tracone. Chodzi tu o nawarstwienia ziemne, które pozwalają na określenie datowania zabytku, jego powiązań z działalnością człowieka, a także na wskazanie okoliczności, w jakich dany zabytek funkcjonował, czyli właściwe odtworzenie wydarzeń z przeszłości. Szczególnie bolesne skutki przynoszą niekontrolowane poszukiwania warstw nowożytnych.

Przypominam, że przez polskie ziemie przetoczyły się dwie wojny światowe i wiele innych działań zbrojnych. Tragiczna historia XIX i XX wieku zostawiła pozostałości w ziemi. Zdarza się, że poszukiwacze natrafiają na szczątki ludzkie, np. żołnierzy z nieśmiertelnikami. Niestety ze smutkiem obserwujemy, że te nieśmiertelniki są obiektem obrotu kolekcjonerskiego, są one wystawiane na portalach aukcyjnych. Wyciągnięcie takiego nieśmiertelnika z ziemi jest bezpowrotnym odebraniem możliwości ustalenia tożsamości osoby, która tam zginęła.

Poza tym mamy wiele przypadków, kiedy w wyniku poszukiwań znajdowane są różnego rodzaju destrukty broni i niewybuchy, a w czasie amatorskich prób ich wydobycia i rozbrojenia dochodzi do niekontrolowanych eksplozji. Zdarzenia takie prowadzą bezpośrednio do utraty życia i zdrowia przez poszukiwaczy.

Ziemia, która rodzi monety. Wczesnośredniowieczne skarby na ziemiach polskich

Czytaj dalej...

Prawo w Polsce, a wykrywacze metali – jak legalnie poszukiwać zabytków?

PAP: Co trzeba zrobić, żeby legalnie poszukiwać zabytki?

K.Z.: Zgodnie z ustawą o poszukiwaniu zabytków jest to możliwe na podstawie pozwolenia, które wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Należy złożyć wniosek i wnieść opłatę skarbową i na podstawie takiego pozwolenia można poszukiwać zabytki. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków może otrzymać każdy, kto złoży do właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków prawidłowo wypełniony wniosek. Wniosek taki musi zawierać dane wnioskodawcy, wskazanie miejsca prowadzenia poszukiwań, wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań, program i uzasadnienie poszukiwań, a także potwierdzenie posiadania przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości na prowadzenie na danym terenie poszukiwań. Uzasadnienie i program nie muszą być bardzo rozbudowane – wystarczy wskazać, dlaczego jesteśmy zainteresowani taką działalnością i jak zaplanowaliśmy przebieg poszukiwań.

PAP: Dlaczego jest istotne uzyskiwanie takiego pozwolenia?

K.Z.: Pozwolenie daje możliwość zetknięcia się urzędnika z poszukiwaczem; to jest bardzo ważny moment, w którym mamy szansę przekazać potencjalnemu poszukiwaczowi cenne informacje, uczulić go na pewne kwestie, przypomnieć np. o obowiązkach wynikających ustawy o ochronie zabytków, ale również z ustawy o rzeczach znalezionych. Zgodnie z tą ustawą nawet, jeżeli podczas poszukiwań znajdziemy rzecz nie będącą dobrem kultury, to powinniśmy to zgłosić i dopełnić określonych obowiązków. Na podstawie danych zawartych we wniosku wojewódzki konserwator zabytków wskazuje również miejsca wyłączone z poszukiwań ze względu na istnienie tam stanowisk archeologicznych, cmentarzy, czy stref niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego. Jeśli chodzi o zabytki, w razie ich znalezienia powinno się przede wszystkim zabezpieczyć miejsce, w którym się znajdują. To bardzo ważne z uwagi na konieczność powiązania obiektu z otoczeniem, w którym został znaleziony. Bo - przypomnę – kontekst znaleziska jest wartością wiele mówiącą o historii danego obiektu. Zawsze należy też w takim przypadku zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków.

PAP: Kto zajmuje się monitorowaniem strefy poszukiwania zabytków?

K.Z.: Tego typu kwestia jest oczywiście obowiązkiem policji i takie działania policja prowadzi, natomiast bardzo ważną funkcję odgrywają służby konserwatorskie, w szczególności Narodowy Instytut Dziedzictwa. Naszą rolą jest podnoszenie świadomości, edukowanie. Są to np. wykłady w muzeach, spotkania z poszukiwaczami zabytków, tak żeby można było przy okazji wspólnych spotkań i przedsięwzięć przekazać tę niezbędną wiedzę, żeby pasja i potencjał środowiska poszukiwaczy mógł być wykorzystany do dobrych celów, na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Takich dobrych przykładów współpracy środowiska poszukiwaczy z archeologami, naukowcami mamy bardzo wiele. Archeolodzy często zapraszają detektorystów do udziału w prowadzonych przez siebie badaniach lub prowadzą różnego rodzaju szkolenia, podczas których uczulają na zagrożenia związane z poszukiwaniem zabytków, a także pokazują jak należycie obchodzić się z zabytkami. Spotkania takie organizują także sami poszukiwacze. Jako przykład można tu wskazać odbywane cykliczne badania archeologiczne, prowadzone wspólnie przez archeologów i detektorystów na polach Grunwaldu czy działalność Brodnickiej Grupy Eksploracyjno Poszukiwawczej, która prowadzi poszukiwania w pełnej współpracy ze służbami konserwatorskimi, a także organizuje spotkania z ekspertami, podczas których omawiane są najważniejsze aspekty legalnych poszukiwań.

zabytki kultury łużyckiej Zabytki kultury łużyckiej w muzeum w Bielsku-Białej (fot. Jan Mehlich, opublikowano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported).

PAP: Czy za odnalezienie zabytku i oddanie go przysługuje nagroda?

K.Z.: Rzeczywiście od wielu lat obowiązują przepisy, które mówią o nagrodach ministra za znalezienie zabytków archeologicznych, ale nagroda taka przysługuje jedynie za przypadkowe odkrycia. Interpretacja tego przepisu, jego stosowanie, ale też pewne ratio legis jest jasne, to znaczy przypadkowe znalezienie zakłada, że nie ma tu elementu poszukiwania. To jest bardzo ważna kwestia... Mamy np. rolnika, który uprawiając rolę, znajduje zabytek, albo ktoś prowadzi prace w ogródku i znajduje jakiś obiekt – wtedy mówimy o przypadkowym odkryciu. Te znaleziska należy przekazać do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są ludzie, którzy prezentują taką doskonałą, obywatelską postawę i minister kultury oczywiście docenia to.

Trzeba pamiętać, że w Polsce, tak jak w wielu krajach, wszystkie zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa. To jest zasada, która obowiązuje od bardzo wielu lat. W związku z tym to jest to praźródło i podstawa tej regulacji, którą teraz wprowadzamy i na tym zbudowane są wszelkie dalsze obowiązki, ograniczenia.

W przypadku znalezienia zabytków innych niż archeologiczne nie ma już ograniczenia co do przypadkowości. Jeśli zabytek został znaleziony w trakcie poszukiwań, to nagroda ministra może zostać przyznana, jeśli poszukiwania odbywały się na podstawie ważnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a znalazca dopełnił wszystkich wymaganych prawem obowiązków.

PAP: Zmiany dotyczące kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków to nie jedyna zmiana w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

K.Z.: Większość działań uznawanych do tej pory w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za wykroczenia obecnie zostało objęte karami administracyjnymi, czyli należnościami pieniężnymi, które w razie naruszenie przepisów będzie trzeba na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków zapłacić na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Kolejny przepis, który został zmieniony, dotyczy sankcji karnej za niszczenie zabytków, w tym stanowisk archeologicznych. W przypadku zniszczenia takiego stanowiska sprawcy grozi obecnie kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Amatorscy poszukiwacze skarbów znaleźli biżuterię sprzed 2000 lat

Dwóch poszukiwaczy skarbów odnalazło w Anglii złotą biżuterię, datowaną na 400-250 r. p.n.e. Skarb został przekazany do jednego z brytyjskich muzeów.Czytaj dalej...

rozmawiała: Katarzyna Krzykowska, autor: Katarzyna Krzykowska, źródło: naukawpolsce.pap.pl

Lubisz czytać artykuły w naszym portalu? Wesprzyj nas finansowo i pomóż rozwinąć nasz serwis!

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Uwaga, wyświetliliśmy tylko ostatnio opublikowane komentarze. Zobacz wszystkie komentarze!

Gość: Michal |

Chory kraj. Wszystko i wszystkim utrudnić i z ustawy traktować jak przestępców.Odpowiedz

Gość: Paweł |

Ej, prawo też dotyczy takich amatorskich modeli jak garrett pro pointer II? Akurat miałem ugadany ten model ze spyshop i nie chciałbym mieć przykrościOdpowiedz

Gość: Vix |

@ Gość: Paweł wydaje mi się że tak, ale dobrze zapoznaj się z tą ustawą, możesz też bezpośrednio pogadać z ludzmi ze spyshopu, mają sporą wiedzę w tym zakresie.Odpowiedz

Gość: Jacek25 |

Garretty w spyshopie to pełen profesjonalizm i sztuka. Kupiłem ostatnio z ich strony i jestem pod wrażeniem :)Odpowiedz

Gość: |

Ciekawy artykuł, tylko szkoda że robiony "bezstronnie/bezinteresownie". Dlaczego Pan redaktor nie zadał pytania jaka jest definicja zabytku? A co w przypadku gdy ktoś wyjdzie z wykrywaczem metalu w celu poszukiwania : Meteorytów lub rzeczy współczesnych np. Na plaży? Dlaczego jest z góry założone, ze każdy kto idzie z wykrywaczem metalu jest poszukiwaczem zabytków? Sam znam przypadek gdzie ochrona zabytku skończyła się przybiciem tabliczki do obiektu: Zabytek klasy 0 i tak został aż się rozpad i kazano go rozebrać? Według mnie jest to zaniedbanie zabytku które doprowadziło do jego zniszczenia. Nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Ciekawe, ze prawo w tym zakresie działa tylko do pojedynczych jednostek. Ciekawe jest to że wykrywacz metalu można kupić nawet w markecie. A juz jego posiadanie i próba użycia jest przestępstwem.Odpowiedz

Gość: Człowiek |

Ludzie, przecież nikt przechodzący z pola na pole nie będzie do 40 rolników chodził i pytał ich o zezwolenie, skoro to c0 w niej jest nie należy do nikogo , to i Oni nie są Jej właścicielami a tylko posiadaczami okresowymi. Bez przesady, meteorytów można szukać detektorem metali, bo normalne, że nie znajdę meteorytu pułapką na myszy lub świętym Krucyfiksem, a właściciela meteorytu nie ma żadnego, więc można zbierać ile wlezie. Proszę także zauważyć, że wiele monet jest nawet i teraz na allegro sprzedawanych, czyli możecie porównać, co jest zabytkiem, lub nie, inaczej żadnej monety na necie nie byłoby w sprzedaży widać, poza tym aby miała być archeologicznie określona na zabytkową, to musi mieć parę tysięcy lat, bo inaczej stara puszka zeszłotygodniowa wywalona gdzieś też byłaby zabytkiem. Ten kto to ustalał i będzie sądził może drapać sobie nos od środka, bo to właśnie taki ktoś kontrolujący Was na polu może zostać przez was zaskarżony o nękanie, lub naruszanie waszej godności oraz prywatności. Poza tym ludzie nie trzymają przy sobie ani w domach zabytków, nie wyolbżymiajmy i znajmy swoje prawa, bo zaczęło się od zakazu palenia prawie wszędzie a zakończy się, że będziemy płacić za oddychanie, za udzielanie pomocy innym, za patrzenie przez okno na ulice bo nie jest naszą własością itp, zreszto w Polsce i tak za wszystko płacimy nawet aż nadmiernie za nadto z naszych kieszeni.Odpowiedz

Gość: Bardzo dobrze to opisałeś za wszystko trzeba im za |

@ Gość: CzłowiekOdpowiedz

Gość: Królik |

Zgadzam sie w 100% , z wszystkiego trzeba sie tłumaczyc, nim cos zrobisz juz jestes straszony wymyslnymi karami pienieznymi i zakazem wykonywania zawodu.....ludzie, niedługo faktcznie za widok z okna trzeba bedzie płacic i miecz kary non stop nad karkiem wisi. Nic nie zrobiłam, ale juz czuje sie jak przestepca, niby kupiłam ziemie, ale tylko wierzchnia warstwa nalezy do mnie , a to co w ziemi to nie !!!! Mozna pomarzyc tylko o amerykanskiej wolnosci- jak znajdziesz rope przed swoim domem- to jest twoja i mozesz ja sprzedac. Nie wiem czy jestesmy wrogami dla włąsnego panstwa????Odpowiedz
Nauka w Polsce

Powyższy materiał jest przedrukiem z serwisu internetowego „Nauka w Polsce”, współtworzonego przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacji dokonano na zasadach określonych przez PAP S.A.

Prawa zastrzeżone – ten materiał jest chroniony przez przepisy prawa autorskiego.

Kopiowanie, przedrukowywanie (poza dozwolonymi prawnie wyjątkami) wyłącznie za zgodą redakcji: redakcja@histmag.org