Autor: Redakcja
Tagi: Wydarzenia, Muzea i instytucje kultury, Polska, Historia kultury i sztuki, Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska
Opublikowany: 2022-01-07 14:39
Licencja: wolna licencja

Noc Muzeów 2022 – Gdańsk: program, lista muzeów

Zbliża się Noc Muzeów 2022! Gdańsk także szykuje się do tej imprezy. W tym miejscu znajdziesz program, listę muzeów i najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia. Sprawdź, co przygotowały tutejsze instytucje kultury!
REKLAMA

Podstawowe informacje i główne atrakcje

Uwaga! Tegoroczna Noc Muzeów została zaplanowana na 14 i 15 maja.

Noc Muzeów 2022 – Gdańsk: lista muzeów, placówek, instytucji

Noc Muzeów 2022 w Muzeum Gdańska

W ramach tego­rocz­nej edy­cji Nocy Muzeów zwie­dzić będzie można 6 oddzia­łów Muzeum Gdań­ska, w tym pre­mie­rowo Gdań­ską Gale­rię Malar­stwa w Dwo­rze Artusa. W wybra­nych obiek­tach zwie­dza­jący będą mogli ode­brać nie­od­płatne egzem­pla­rze wybra­nych publi­ka­cji, a na nie­które otrzy­mać spe­cjalne upu­sty. Noc Muzeów roz­po­czyna się 14 maja o godz. 19.00. Ostat­nie wej­ście na sale wysta­wowe będzie moż­liwe o 23.50. Bilety w ramach święta będą kosz­to­wać 1 zł.

Odkryj dzie­dzic­two Gdań­ska

W ramach wyda­rze­nia będzie można zwie­dzić poło­żone w gdań­skim Śród­mie­ściu Muzeum Nauki Gdań­skiej, Muzeum Poczty Pol­skiej oraz Dom Upha­gena i Dwór Artusa. W Kuźni Wod­nej w Oli­wie na zwie­dza­jących cze­kają pokazy oraz warsz­taty z kucia swo­bod­nego. Z kolei przy Wartowni nr 1 na Westerplatte będzie można zobaczyć wystawę "Ostatni".

W każ­dym z oddzia­łów będą obo­wią­zy­wać ogra­ni­cze­nia w ruchu podyk­to­wane zasa­dami bez­pie­czeń­stwa każ­dego z udo­stęp­nio­nych obiek­tów. Do Dworu Artusa i Muzeum Nauki Gdań­skiej co 30 minut będzie mogło wejść 30 osób. Ostat­nia grupa będzie mogła wejść o 23.50.

Wyjąt­kiem będzie Muzeum Nauki Gdań­skiej. Tu zwie­dza­nie potrwa do pół­nocy, a ostat­nia grupa będzie mogła wejść o 22.50. Cena biletu wstępu na noc Muzeów wynosi 1 zł.

Pod­czas nocy Muzeum nie­czynne będą Twier­dza Wisło­uj­ście (prace rewa­lo­ry­za­cyjne), Muzeum Bursz­tynu oraz Ratusz Głów­nego Mia­sta.

Pre­miera „Gale­rii Malar­stwa – Dwór Artusa”

Pod­czas Nocy Muzeów zwie­dza­jący będą mogli po raz pierw­szy zapo­znać się pro­jek­tem Gale­rii Malar­stwa udo­stęp­nio­nej w Sali Rycer­skiej Dworu Artusa. Auto­rami zapre­zen­to­wa­nych dzieł przed­sta­wia­ją­cych widoki przed­wo­jen­nego Gdań­ska są impre­sjo­ni­ści i postimpre­sjo­ni­ści Ber­thold Hel­lin­grath, The­odor Urt­now­ski, Wer­ner Wil­li­bald, Ger­hard Graf i inni.

Wystawa została przy­go­to­wana rów­nież z myślą o oso­bach z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzroku. Do wybra­nych obra­zów dostępne będą tłu­ma­cze­nia na sys­tem języka migo­wego oraz audio­de­skryp­cje.

Patro­nem Gale­rii Malar­stwa Dwór Artusa jest Bro­war Amber z Biel­kówka, który współ­fi­nan­suje zakup dzieł pre­zen­to­wa­nych na wysta­wie cza­so­wej.

Przy­tul książkę. Możesz ją rów­nież kupić ze spe­cjal­nym upu­stem

We wszyst­kich oddzia­łach będzie można zaku­pić z się­ga­ją­cym od 10 do 50% raba­tem wybrane wydaw­nic­twa Muzeum Gdań­ska. Upu­sty nie sumują się z tymi, które wyni­kają z innych pro­gra­mów Muzeum Gdań­ska (np. Cer­ty­fi­ko­wa­nych Prze­wod­ni­ków lub Dar­czyń­ców Muzeum Gdań­ska).

Z kolei w Muzeum Nauki Gdań­skiej, Dwo­rze Artusa oraz Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku będzie można ode­brać nie­od­płatny egzem­plarz wybra­nej książki. Pozy­cje będą dostępne według okre­ślo­nego klu­cza. W Dwo­rze Artusa będą dostępne kata­logi wystaw oraz publi­ka­cje ogólne z zakresu histo­rii Gdań­ska i Muzeum. W Muzeum Poczty Pol­skiej publi­ka­cje z zakresu histo­rii dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego oraz II wojny świa­to­wej. Z kolei w Muzeum Nauki Gdań­skiej dostępne będą publi­ka­cje stricte naukowe. Ceny regu­larne publi­ka­cji wahają się od 5 do 60 zło­tych.

Jeden uczest­nik może pobrać mak­sy­mal­nie 2 publi­ka­cje.

Muzeum Nauki Gdań­skiej

 • Gdańsk 1945-1990. Mate­riały-stu­dia-ana­lizy, Tom 2, red. nauk. Edmund Kizik, Michał Golon – 40 egz.
 • Gdańsk 1945-1990. Mate­riały-stu­dia-ana­lizy, Tom 3, red. Nauk. Edmund Kizik, Syl­wia Bykow­ska, Miro­sław Golon – 20 egz.
 • Gajew­ski Roman, Kor­nacki Jacek, Szy­chliń­ski Grze­gorz, Syn­ch­ro­nia. Nauka i sztuka w Muzeum Zega­rów Wie­żo­wych w Gdań­sku – 20 egz. [NOWOŚĆ]
 • Pod kró­lew­ską koroną. (Kata­log wystawy i eseje) – 30 szt.
 • Pol­ska! Pol­ska! Ale jaka? (Eseje naukowe) – 5 egz.
 • Twier­dza Wisło­uj­ście. Bada­nia arche­olo­giczno-archi­tek­to­niczne (naukowa praca zbio­rowa) – 4 egz.

Muzeum Poczty Pol­skiej w Gdań­sku

 • Dani­luk Jan, Mia­sta sko­sza­ro­wane. Gdańsk i Sopot jako gar­ni­zon Wehr­machtu – 20 egz.
 • Histo­ria jako pokusa. Spoj­rze­nie przez per­spek­tywę Wester­platte, red. Janusz Mar­sza­lec – 5 egz.
 • Pił­sud­ski w Gdań­sku – 250 egz.
 • Andrzej Drzy­cim­ski, Wester­platte. Kulisy nie­miec­kiej wojny pro­pa­gan­do­wej – 80 egz.
 • Wester­platte. W poszu­ki­wa­niu auten­ty­zmu – 80 egz.
 • Zwarra Bru­non, Gdańsz­cza­nie, Wolu­men 1 –10 egz. [NOWOŚĆ]
 • Zwarra Bru­non, Gdańsz­cza­nie, Wolu­men 2 –10 egz. [NOWOŚĆ]

Dwór Artusa

 • Nikt nam nie weź­mie mło­do­ści. Naro­dziny BigBitu. Odsłona gdań­ska (kata­log wystawy) – 100 egz.
 • W głębi odbi­cia. Oskar Zięta w Muzeum Gdań­ska (kata­log wystawy) – 100 egz.
 • Krzy­żacy w Gdań­sku (kata­log wystawy) – 40 egz.
 • Nie­den­thal Cris, Nie­den­thal 2018 (album foto­gra­ficzny i kata­log wystawy) – 80 szt. 
 • Poczet Rad­nych Gdań­skich – 13 egz.
 • Pod kró­lew­ską koroną (kata­log wystawy i eseje) – 30 egz.
 • Raport roczny Muzeum Gdań­ska 2018 – 70 egz.
 • Raport roczny Muzeum Gdań­ska 2019 – 300 egz.

Godziny otwarcia oddziałów w związku z Nocą Muzeów

Wejście 30-osobowych grup co 30 min, począwszy od 19.00 do 23.50.

 • Dwór Artusa, Długi Targ 43/44, godz. 19.00-1.00
 • Dom Uphagena, ul. Długa 12, godz. 19.00-1.00
 • Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, pl. Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Wejście 30-osobowych grup co 30 min, począwszy od 19.00 do 22.50.

 • Muzeum Nauki Gdańskiej, wieża kościoła św. Katarzyny, wejście obok wejścia do kościoła, godz. 19.00-24.00

Wstęp wolny. Ostatnie wejście o 23.50.

 • Kuźnia Wodna w Oliwie, ul. Bytowska 1a, godz. 19.00-1.00

Noc Muzeów 2022 w Europejskim Centrum Solidarności

WYSTAWA STAŁA ECS

godz. 19.00–0.00

kasy czynne do godz. 23.00

bilet w cenie 1 zł

Możesz w promocyjnej cenie 1 zł skorzystać z audioprzewodnika, który oferuje wiele form zwiedzania – opcję długą, krótką i rodzinną w języku polskim, a także w dziewięciu innych wersjach językowych, w tym ukraińskiej, oraz w wersji dla osób z dysfunkcjami słuchu lub wzroku. Tego wieczoru dodatkowa atrakcja, przy niektórych eksponatach opowieściami dzielić się będą wolontariusze.

Wystawa stała ECS zaprasza zwiedzających w pasjonującą podróż po Polsce, Europie i świecie takimi, jakimi były, począwszy od zakończenia II wojny światowej, a skończywszy na współczesności. Interesuje nas opowieść o ludziach, którzy znaleźli się po dwóch stronach żelaznej kurtyny, i o wielkiej historii, której bieg postanowili zmienić. Usłyszysz o polskiej drodze do wolności, zwycięstwie Solidarności oraz zmaganiach z ustrojem komunistycznym obywateli innych krajów.

MIŁO CIĘ POZNAĆ! Edukacyjna gra rodzinna

 • rodziny z dziećmi w wieku 6–12 lat
 • języki: polski, ukraiński, angielski
 • godz. 19.00–22.00
 • udział bezpłatny

Wiele wzajemnie możemy się od siebie nauczyć – tej nocy stawiamy na wielokulturowość, integrację, tworzenie nowych międzykulturowych więzi. Przechodząc z punktu do punktu, uczestnicy gry będą rozwiązywać zadania, przy okazji poznając różne kultury i narodowości. Do zabawy szczególnie zapraszamy nowych mieszkańców Gdańska. Poznajmy się w ECS!

NOCNE BUSZOWANIE W BIBLIOTECE -  konkurs czytelniczy

 • godz. 19.00–22.00
 • języki polski i ukraiński
 • polsko-ukraiński animator dla dzieci

Zapraszamy na konkurs z nagrodami wszystkich miłośników słowa pisanego. Odwiedź bibliotekę ECS, odpowiedz na pytanie dotyczące jej księgozbioru i wygraj pakiet książek! Dla rodzin przygotowali kącik z literaturą dziecięcą, również w języku ukraińskim, i mnóstwo kolorowanek, a obecność polsko-ukraińskiego animatora sprawi, że na pewno nie będzie nudy. Spotkajmy się w bibliotece!

DROGA DO EUROPY - pokaz filmów dokumentalnych w mediatece

godz. 19.00–20.00

Kinomanów i pasjonatów historii zapraszamy do mediateki, w której wyświetlimy cykl filmów dokumentalnych, ukazujących drogę do wolności, niepodległości i suwerenności byłych republik radzieckich. Niech ta wyprawa w przeszłość przypomni, jak wielką i ponadczasową wartością jest prawo każdego narodu do samostanowienia oraz jak niewiele potrzeba, aby zburzyć pokój i zagrozić bezpieczeństwu całej Europy.

Noc Muzeów 2022 w Gdańskiej Galerii Guentera Grassa, ul. Szeroka 37

Gdańska Galeria Miejska zaprasza na Europejską Noc Muzeów do swoich trzech oddziałów. Przygotowaliśmy dla Was dwie aktywności: grę „Poszukiwania w GGM” i wydarzenie „Żywa Biblioteka”.

Uwaga! Nasz portal nie jest organizatorem/koordynatorem Nocy Muzeów – taką rolę najczęściej pełnią odpowiednie działy urzędów miast.

Polecamy e-booka Michała Beczka „Wojskowość średniowiecznej Rusi”

Michał Beczek
„Wojskowość średniowiecznej Rusi”
14,90 zł
Wydawca: PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron: 140
Format ebooków: PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN: 978-83-65156-50-1
REKLAMA
Śledź nas!
Komentarze

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora
Pierwszy polski portal historyczny
ISSN: 1896-8651
Wydawca portalu
Michał Świgoń PROMOHISTORIA
ul. Koźmiana 2/89
01-606 Warszawa
NIP 626-281-54-56
Numer konta: PL 33 1140 2004 0000 3802 7410 0716
Patronaty
Jak uzyskać patronat
Kontakt z redakcją
Mateusz Balcerkiewicz
redaktor naczelny
Reklamuj się u nas
Oferta reklamowa
Konkursy
Nasze konkursy