Matura historia 2023 – test: odpowiedzi, rozwiązania

opublikowano: 2022-12-20 09:03— aktualizowano: 2023-05-18 06:20
wszystkie prawa zastrzeżone
poleć artykuł:
Matura historia 2023. Znajdziesz tu arkusze oraz gotową, pełną listę odpowiedzi i rozwiązania części testowej – poziom rozszerzony. Tu sprawdzisz, jak poszedł Ci test na maturze z historii!
REKLAMA

Zobacz też: 

Matura historia 2023 arkusze CKE: LINK

Stara matura historia 2023 arkusze CKE: LINK

Matura z historii 2023 – wszystkie odpowiedzi do testu:

   Zadanie 1.

 • Rozstrzygnięcie: Neolit. 
 • Uzasadnienie: Obrazek przedstawia rekonstrukcję domostwa z Çatalhöyük, najstarszej osady neolitycznej. Stanowisko znajduje się w Anatolii, w centralnej Turcji. Domostwo z trwałego budulca wskazuje na osiadły tryb życia, a tym samym gospodarkę uprawno-hodowlaną tak charakterystyczną dla okresu neolitu.

  Zadanie 2.1
 • Rozstrzygnięcie: fragment drugi

Uzasadnienie: Lacedemończycy to wspólna nazwa periojków i spartiatów, czyli ludów zamieszkujących okolice Sparty. Z kolei Heloci to jedna z warstw ludności Sparty, składająca się z mieszkańców podbitej Lakonii i Mesenii.

Zadanie 2.2

 •  A. Areopagici (3)
 • B. Heloci. (2)

Zadanie 3.1. 

 • F

Zadanie 3.2.

 •  P

Zadanie 3.3.  

 • P

Zadanie 4.1.

 • Związek Hanzeatycki

Zadanie 4.2.

 • Rozstrzygnięcie: Tak, Elbląg był lokowany na prawie lubeckim.
 • Uzasadnienie: Na planie miasta (źródło nr 2) widoczny jest wspomniany w źródle nr 1 układ ulic prostopadły do nabrzeża, a także brak wyodrębnionego placu rynkowego, którego funkcję pełniła szeroka ulica - podpisana na planie Stary Rynek.

Zadanie 5.1.

 • Wojna stuletnia

Zadanie 5.2.

Na początku lutego 1328 roku zmarł Karol IV Piękny, ostatni syn Filipa IV Pięknego. Żaden z nich nie pozostawił męskich potomków. Kobiety nie mogły dziedziczyć francuskiego tronu, dlatego Anglicy wysunęli kandydaturę Edwarda III jako najstarszego męskiego potomka Filipa Pięknego.

Zadanie 5.3.  

 • Na proporcu wojsk Edwarda III znajdują się zarówno emblematy korony angielskiej (złote lwy na czerwonym tle), jak i francuskiej (złote lilie na tle niebieskim).

Zadanie 6. 

 • Podobieństwo: W obu fragmentach przedstawiono Łokietka jako władcę, który potrafił odnaleźć się w świecie walki o władzę w niepewnych czasach rozbicia dzielnicowego.
REKLAMA
 • Różnica: W pierwszym tekście Łokietek jest przedstawiony jako przezorny król, z kolei w drugim fragmencie wytknięto mu podejmowanie nieprzemyślanych decyzji, podyktowanych emocjami.

Zadanie 7.

Nazwa stylu 1: Gotyk. Cecha: maswerk.

Nazwa stylu 2: Renesans. Cecha: zwieńczenie wieży przybudowanej do kościoła 

Zadanie 8.

Na rycinie przedstawiono symbole władzy kościelnej zestawione na wadze z Pismem Świętym, które waży od nich więcej, czyli ma większe znaczenie. Jest to zgodne z tezami głoszonymi przez reformatorów.

Reformatorzy stoją po stronie Pisma Świętego, co symbolizuje zasadę sola scriptura.

Zadanie 9.1.

Zygmunt III (Waza)

Zadanie 9.2.

Dążenie Szwecji do kontroli nad Bałtykiem.

Zadanie 9.3.

 • Zygmunt II August zmarł bezdzietnie, co dało kres dynastii Jagiellonów i dziedziczeniu tronu, z kolei jako król elekcyjny Jan II Kazimierz abdykował z tronu.

Zadanie 10.1.

 • Prawda

Zadanie 10.2.

 • Fałsz

Zadanie 10.3.

 • Prawda

Zadanie 11.1.
Kryzys parlamentarny związany z liberum veto był spowodowany nie tyle złym prawodastwem, ale postawą samej szlachty i jej brakiem obywatelskiego poczucia odpowiedzialności za Rzeczpospolitą.

Zadanie 11.2.

 • Odpowiedź C.

Zadanie 12.

Rozstrzygnięcie: NIE. Uzasadnienie: Monteskiusz w swym "O duchu praw" proponował podział na władzę ustawodawczą (tworzącą prawo), wykonawczą i sądowniczą, które byłyby od siebie współzależne i wzajemnie się kontrolowały. Podany podział na trzy stan nie spełnia tych wymogów, co można uzasadnić na przykładzie tego, że "Moc prawodawstwa" tyczy się wszystkich trzech stanów, co zaprzeczenie monteskiuszowskiej zasady o podziale władzy.

Zadanie 13.1.

 • Rozstrzygnięcie: B.
 • Uzasadnienie:  W tekście jest mowa o "brawurowej szarży artylerii konnej dowodzonej przez późniejszego bohatera Wiosny Ludów na Węgrzech". Chodzi tu o Józefa Bema, którego atak jest widoczny na mapie. Ponadto na mapie widać wojsko rosyjskie przeprawiające się przez rzekę Narew, co również jest wspomniane we fragmencie opracowania. 

Polecamy e-book pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek „Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”

praca zbiorowa pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek
„Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”
cena:
11,90 zł
Wydawca:
PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron:
183
Format ebooków:
PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN:
978-83-65156-44-0
REKLAMA

Zadanie 13.2 

 • Odpowiedź C

 Zadanie 14.1 

 • Ignacy Łukasiewicz

Zadanie 14.2

 Galicja (zabór austriacki) 

Zadanie 15. 

Nazwa stylu: Realizm. Uzasadnienie: Realizm często akcentował przedstawienie zwykłych ludzi zajmujących się codziennym życiem. Dążono przy tym do odwzorowania rzeczywistości, odrzucając wszelkiego rodzaju fantastyczne elementy (popularne np. w malarstwie romantycznym). Na obrazie ukazana jest rodzina chłopska przy pracy, co w pełni spełnia kryteria przedstawione w tych założeniach artystycznych.

Zadanie 16.1

 • Rozstrzygnięcie: TAK
 • Uzasadnienie: W źródle 2, które jest Manifestem Partii Komunistycznej, wskazuje się podział porządku społecznego na panującą obecnie burżuazję, która bogaci się wyzyskując proletariat. Manifest postuluje rewolucję, w wyniku której zostanie obalony stary porządek, a miejsce panującej niegdyś burżuazji u władzy zajmie proletariat. O tym samym możemy przeczytać w źródle 1 np. w słowach „porządek stary już się wali”, „żywotem dla nas jego zgon”, „precz z tyranami, precz z zdziercami!”, „My nowe życie stworzym sami, I nowy zaprowadzim ład!”

Zadanie 16.2 

 • Friedrich Engels lub Karl Marx

Zadanie 17. 

 • Rozstrzygnięcie: TAK
 • Uzasadnienie:  W źródle 1 autor przemówienia wskazuje na obciążenie, jakim dla biednej ludności lokalnej są ogromne podatki pobierane przez Brytyjczyków. Widzimy to np. w słowach „Podatek ten jest niezwykle ciężki dla ludności, a dla biedoty jest wprost okrutny. Do pobierania go wysyłamy poborców do najbiedniejszej chałupy ogromnego imperium”. W źródle 2 widzimy potwierdzenie tych słów – na ilustracji widzimy wychudzonych i półnagich mieszkańców Indii, przed Brytyjczykami, z których jeden trzyma w ręku kieliszek z trunkiem, co jest symbolem brytyjskiego dobrobytu.

Zadanie 18. 

 • Tytuł rysunku odwołuje się do amerykańskiej rewolucji. Jest to związane z tym, że Francuzi wspierali Stany Zjednoczone w wojnie o niepodległość, do czego nawiązuje widoczny na ilustracji gen. Lafayette. W 1917 podczas pierwszej wojny światowej to Francja potrzebowała pomocy w walce z państwami centralnymi. W 1917 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły pomoc dla ententy, przez co w oczach artysty "spłaca dług" wdzięczności. Było to początkowo wsparcie finansowe i materiałowe, a później również wojskowe. To do tego pierwszego etapu odnosi się postać wujka Sama uoasabiająca Amerykę, który przekazuje "miliard dolarów" Francji przedstawionej jako kobieta w czapce frygijskiej (związanej z rewolucją francuską).
REKLAMA

Zadanie 19. 

 • 1. F
 • 2. P
 • 3. F

Zadanie 20. 

 • Rozstrzygnięcie: NIE
 • Uzasadnienie: W źródle 1 mowa jest o zajęciu przez Niemcy terytorium Saary, ale tuż po wyznaczonym okresie protekcji Zagłębia Saary przez Ligę Narodów (trwającym do 10 stycznia). Plebiscyt ze źródła pierwszego został przeprowadzony bez łamania ustaleń traktatu. Z kolei zajęcie Nadrenii łamało już te ustalenia, gdyż wojska niemieckie nie miały prawa stacjonować w Nadrenii.

Zadanie 21.

 • 1- B Stefana Roweckiego „Grota”
 • 2- C Władysław Sikorski

Zadanie 22.

 • Rozstrzygnięcie: NIE.
 • Uzasadniennie: Fragment traktatu A opisuje reakcję państw m.in. na napaść w Ameryce Północnej, a więc napaść wymierzoną w USA. Powołuje się również na Kartę Narodów Zjednoczonych. Jest to więc traktat zawarty przez państwa bloku zachodniego. Traktat B przedstawia „Unię Zachodnioeuropejską” i zremilitaryzowane Niemcy Zachodnie jako zagrożenie, a także stosuje typową dla państw bloku wschodniego retorykę w odniesieniu do sił własnych („państwa miłujące pokój”), jest to zatem traktat zawarty przez państwa bloku wschodniego.

Zadanie 23.

 • W PRL nie można było pisać o okolicznościach śmierci przyjaciół Czesława Miłosza, ponieważ obaj zostali zamordowani przez rosyjskie NKWD podczas II wojny światowej. W PRL kultywowano mit ZSRR jako państwa bratniego i przyjaznego Polakom, a ten fakt stał w ostrej sprzeczności z forsowaną przez władze PRL i ZSRR narracją.

Zadanie 24.

 • Rozstrzygnięcie: NIE.
 • Uzasadnienie: Źródło 1 powstało w ramach kampanii wymierzonej w Żydów. Charakterystyczną cechą tej kampanii było unikanie określenia „Żyd” i odcinanie się od antysemityzmu, forsowano za to określenia „Syjoniści” oraz „antysyjonizm”, czego wyraz widzimy w źródle. Źródło 2 powstało w ramach kampanii wymierzonej w Kościół katolicki. Władze PRL próbowały podważać autorytet Kościół katolicki w oczach społeczeństwa polskiego na różne sposoby, w tym między innymi poprzez forsowanie poglądu, według którego instytucja Kościoła katolickiego brała czynny udział w ukrywaniu oraz pomagała w ucieczce przed odpowiedzialnością nazistom po II wojnie światowej. Do tego właśnie odnosi się ilustracja. Hasło „hitlerowca” to zlepek słów „hitlerowiec” oraz „owca”, czyli jedno z potocznych określeń wiernego Kościoła katolickiego.

Polecamy książkę: „Historia. Poradnik maturalny”

Sebastian Adamkiewicz, Karolina Sikała
„Historia. Poradnik maturalny”
cena:
Okładka:
miękka
Liczba stron:
160
Format:
135x200
Redakcja:
Michał Świgoń
ISBN:
978-83-62329-12-0
REKLAMA

Zadanie 25.1.

 • Nazwisko: Leonid Breżniew.
 • Uzasadnienie: „Ciężką chorobą” Breżniew nazywa panujące w kraju nastroje antykomunistyczne, rodzące się ruchy prodemokratyczne (Solidarność) oraz fale strajków przetaczające się przez kraj, w tym szczególnie strajki z sierpnia 1980 roku, zakończone porozumieniami sierpniowymi.

Zadanie 25.2.

 • Nazwisko: Wojciech Jaruzelski.
 • Uzasadnienie: Jaruzelski osiągnął „przełom” wprowadzając 13 grudnia 1981 stan wojenny w Polsce i wykorzystując wojsko oraz represje do siłowego zapanowania nad nastrojami w kraju.


Jak wyglądała matura z historii w poprzednich latach?

Matura z historii 2022

Matura z historii 2021

Matura z historii 2020

Matura z historii 2019

REKLAMA

Matura z historii 2018

Matura z historii 2017

Matura z historii 2016

Matura z historii 2015

Matura z historii 2014

Matura z historii 2013

Matura z historii 2012

Matura z historii 2011

Matura z historii 2010

Matura z historii 2009

Matura z historii 2008

Polecamy e-book pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek „Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”

praca zbiorowa pod red. Magdaleny Mikrut-Majeranek
„Poradnik młodego humanisty. Studia bez tajemnic”
cena:
11,90 zł
Wydawca:
PROMOHISTORIA [Histmag.org]
Liczba stron:
183
Format ebooków:
PDF, EPUB, MOBI (bez DRM i innych zabezpieczeń)
ISBN:
978-83-65156-44-0
REKLAMA
Komentarze

O autorze
Redakcja
Redakcja Histmag.org

Wszystkie teksty autora

Zamów newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać przegląd najciekawszych tekstów prosto do skrzynki mailowej. Tylko wartościowe treści. Za darmo.
Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na użycie adresu e-mail w celu świadczenia usługi. Usługę możesz w każdej chwili anulować, instrukcję znajdziesz w newsletterze.
© 2001-2023 Promohistoria. Wszelkie prawa zastrzeżone